Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Cyfleuster Profi Dros Dro – Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Cwestiynau Cyffredin

Mae cyfleuster profi tymor hir ym maes parcio Neuadd Bowls Canolfan Bywyd Pen-y-bont ar Ogwr erbyn hyn. I gael mynediad i'r cyfleuster galw heibio yma bydd angen i chi drefnu apwyntiad ymlaen llaw drwy fynd i wefan Llywodraeth Cymru neu drwy ffonio 119. Os oes gennych chi anawsterau clywed neu leferydd: ffoniwch 18001119. Mae'r safle ar agor rhwng 8am ac 8pm, 7 diwrnod yr wythnos.

Mae’r safle ar agor 7 diwrnod yr wythnos rhwng 8am ac 1pm ar gyfer casglu profion llif unffordd (does dim angen archebu) a 2pm ac 8pm ar gyfer profion PCR symptomatig (angen archebu).

Bydd y cyfleusterau profi symudol yn Ysgol Gynradd Cwm Ogwr ac Ysgol Gyfun Porthcawl yn cau ddiwedd y dydd, dydd Iau 26 Awst.

Bydd cyfleuster newydd ar gael o ddydd Gwener 27 Awst ymlaen yng Nghlwb Rygbi Porthcawl (CF36 3DH). Mae'r cyfleuster ar agor i'r cyhoedd rhwng 9am a 5pm, saith diwrnod yr wythnos. Bydd y safle'n cynnwys cyfleuster profi gyrru drwodd ac mae archebu lle yn ofynnol a hefyd, opsiwn galw heibio nad oes angen archebu lle ar ei gyfer.

Hefyd, bydd dau gyfleuster profi gyrru drwodd newydd yn agor o ddydd Gwener 27 Awst ymlaen yng Nghanolfan Gymunedol Coety a Litchard (CF31 1PA). Bydd ar agor rhwng 9am a 5pm. Mae archebu lle'n hanfodol. 

Er mwyn defnyddio'r cyfleuster gyrru drwodd hwn bydd angen i chi drefnu apwyntiad ymlaen llaw drwy fynd i wefan Llywodraeth Cymru neu drwy ffonio 119. Os oes gennych chi anawsterau clywed neu leferydd: ffoniwch 18001119. 

Mae'r ganolfan brofi ond ar agor i unigolion sy'n byw yn ardal bwrdeistref sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Dylech ond fynd i'r ganolfan brofi os ydych yn dangos symptomau'r coronafeirws:

  • peswch parhaus newydd.
  • tymheredd uchel.
  • wedi colli synnwyr arogl neu flas arferol neu newid iddo.

Gwirio am symptomau'r coronafeirws

Os ydych wedi bod mewn cysylltiad ag achos ac wedi derbyn y cyfarwyddyd i hunanynysu, rhaid gwneud hyn am 14 diwrnod ac aros yn eich cartref am y cyfnod hwn oni bai eich bod yn cael prawf.

Os ydych yn datblygu symptomau, bydd angen i chi gael prawf cyn gynted â phosibl a dilyn y cyngor a roddir gan weithwyr gofal iechyd proffesiynol.

Os nad oes gennych symptomau'r coronafeirws, nid oes angen i chi gael prawf oni bai eich bod wedi derbyn cyfarwyddyd i wneud hyn gan awdurdod perthnasol.

Mae'n rhaid trefnu apwyntiad. I drefnu apwyntiad ewch i wefan Llywodraeth Cymru neu drwy ffonio 119. Os oes gennych chi anawsterau clyw neu leferydd: ffoniwch 18001119.

Mae'r ganolfan brofi hon i drigolion bwrdeistref sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn unig, felly dylech ond drefnu apwyntiad os ydych yn byw yn yr ardal hon.

Os oes gennych gerdyn adnabod neu brawf eich bod yn byw ym mwrdeistref sirol Pen-y-bont ar Ogwr, dewch ag ef gyda chi pan fyddwch yn mynd i'r ganolfan brofi.

Efallai bydd rhywun yn y ganolfan brofi yn gofyn a ydych yn byw ym mwrdeistref sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Gall trigolion Pen-y-bont ar Ogwr nawr archebu prawf coronafeirws os ydynt yn teimlo’n sâl, hyd yn oed os nad oes ganddynt unrhyw un o’r prif symptomau.

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg wedi gwneud y newid wrth i gyfyngiadau lacio fel y gellir canfod achosion o Covid-19 cyn gynted â phosibl.

Os oes gennych unrhyw un o’r tri phrif symptom - tymheredd uchel, peswch newydd, parhaus neu'ch bod wedi colli neu wedi sylwi ar newid yn eich synnwyr arogli neu flasu, mae'n rhaid ichi archebu prawf cyn gynted â phosibl a hunanynysu gartref nes ichi gael eich canlyniad.

Mae hyn yn cynnwys pobl sydd wedi cael eu brechu gan y gallent barhau i drosglwyddo'r feirws i bobl eraill.

Gallwch nawr hefyd archebu prawf os ydych yn teimlo'n sâl ond heb un o dri phrif symptom coronafeirws. Gallai enghreifftiau o symptomau eraill gynnwys llwnc tost, cur pen, cyfog, dolur rhydd a chwydu.

Pan fyddwch yn cael prawf ar gyfer symptomau eraill, nid oes rhaid ichi hunanynysu wrth ddisgwyl am eich canlyniad. Byddwch ond yn gorfod hunanynysu os yw eich prawf yn dod yn ôl yn bositif.

Gallwch, ond dim ond os oes rhywun arall yn eich cartref estynedig sydd yn ddigon iach i fod yn gwmni i chi.

Ni ddylai unrhyw un y tu allan i'ch cartref estynedig fod yn gwmni i chi yn ystod eich prawf.

Peidiwch â gyrru eich hun os nad ydych yn teimlo'n ddigon iach i wneud hyn.

Trefnu prawf cartref ar-lein.

Oes. Mae maes parcio ar gael ar y safle.

Peidiwch  defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus i gyrraedd y ganolfan brofi, er mwyn sicrhau diogelwch eraill ac i leihau'r risg o ledaenu’r feirws yn y gymuned.

Na fydd, canolfan galw-i-mewn yn unig yw hon.

Bydd, bydd rhywun yn gofyn i chi baratoi swab ar eich cyfer. Bydd gweithwyr gofal iechyd proffesiynol yn y ganolfan brofi yn eich arwain drwy bob cam o'r broses.

Mae’r rhan fwyaf o bobl yn derbyn canlyniadau eu prawf ar ffurf neges destun y diwrnod ar ôl cael y prawf. Gall rhai canlyniadau gymryd yn hirach, ond dylech eu derbyn o fewn 72 awr.

Mae'n bwysig eich bod yn darparu'r rhif cywir ar gyfer eich ffôn symudol er mwyn sicrhau bod hyn yn digwydd.

Caiff y sefyllfa Covid-19 ym mwrdeistref sirol Pen-y-bont ar Ogwr ei monitro'n barhaus, a bydd honno'n dylanwadu ar benderfyniadau o ran pa hyd fydd angen y ganolfan brofi dros dro.

Nid yw profion Covid-19 at ddibenion teithio rhyngwladol ar gael am ddim. Yn lle hynny, bydd rhaid i chi dalu am brawf cyn gadael gyda chwmni preifat, neu am braw far ôl cyrraedd gyda ‘phecyn prawf teithio’ y GIG. Os nad ydych chi wedi talu am brawf, nid yw’n ddilys ar gyfer teithio.

Mae profion am ddim y GIG ar gyfer unigolion sydd â symptomau neu sydd wedi cael eu cynghori i gael prawf gan ymarferydd meddygol neu asiantaeth gyhoeddus. Gall unigolion nad ydynt yn dod o fewn y categorïau hyn ac sydd angen prawf am resymau eraill gysylltu â darparwyr ar gyfer profion Covid-19 cyffredinol i archebu prawf coronafeirws a thalu amdano eu hunain.

Am fwy o fanylion ewch i wefan Llywodraeth Cymru.

 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach, e-bostiwch CTT_news@wales.nhs.uk i roi gwybod inni a bydd y cwestiynau cyffredin hyn yn cael eu diweddaru gyda'r wybodaeth ddiweddaraf.

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y