Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Cyfleusterau newydd i drawsnewid Cosy Corner ym Mhorthcawl

Mae cyfleusterau cymunedol newydd sbon wedi’u cymeradwyo ar gyfer Cosy Corner ym Mhorthcawl ar ôl i Gabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr gytuno i dderbyn cynnig ariannol fydd yn helpu i adnewyddu a thrawsnewid y lleoliad poblogaidd ar lan y môr.

Mae’r cynnig ariannol gwerth £1m gan Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru a Llywodraeth Cymru yn dod â chyfanswm yr arian sydd ar gael ar gyfer y prosiect i £2.1m, gyda’r awdurdod lleol yn darparu gweddill y cyllid.

Bydd y safle, sydd angen sylw brys ar ôl i gontractwyr a oedd yn gweithio ar brosiect y ganolfan forol ar wahân ei gadael, yn elwa o amrywiaeth o gyfleusterau newydd.

Mae'r cyfleusterau hyn yn cynnwys adeilad cerrig a gwydr sy’n cynnwys lleoliadau sy’n addas ar gyfer busnesau newydd a masnachol, man cyfarfod newydd at ddefnydd y gymuned, sgwâr parêd ar gyfer Cadetiaid y Môr, swyddfa ar gyfer meistr yr harbwr yn ogystal â chyfleusterau newid i ddefnyddwyr y marina cyfagos.

Mae’r cyngor hefyd yn gobeithio gosod ardal chwarae i blant a thirlunio newydd, seddau cyhoeddus a strwythur canopi sy'n gallu darparu cysgod awyr agored cyfforddus rhag y glaw a'r haul.

Yn ogystal â chefnogi cynlluniau parhaus yr awdurdod lleol ar gyfer datblygu Llyn Halen a'r ardaloedd Promenâd, bwriedir i'r cynlluniau ar gyfer Cosy Corner ategu prosiectau adfywio eraill fel y marina newydd, amddiffynfeydd môr newydd, Adeilad Jennings a adferwyd yn ddiweddar, gwelliannau sydd i ddod i forglawdd y dwyrain a mwy.

Mae’r prosiect hwn yn gyfle hynod gyffrous. Mae Cosy Corner wastad wedi bod yn nodwedd arfordirol eiconig, ac rydym eisiau gwneud y mwyaf o’i botensial.

Gallwn fod yn falch iawn o hwn - cynllun a fydd yn adnewyddu safle Cosy Corner, ond hefyd yn cyflwyno cyfleusterau cymunedol newydd sbon a fydd o fudd i drigolion yn ogystal ag ymwelwyr.

Er bod y prosiect hwn ar wahân i’n cynlluniau Llyn Halen ehangach, mae’n cynrychioli cam arall yn adfywiad parhaus y drefn, a bydd yn ategu datblygiadau eraill yn ardal y glannau fel y marina newydd, amddiffynfeydd môr newydd, Adeilad Jennings sydd wedi cael ei ailwampio, a mwy.

Cynghorydd Charles Smith, yr Aelod Cabinet dros Addysg ac Adfywio

Cafodd y cynnig ariannol ei drafod gan Aelodau’r Cabinet mewn cyfarfod ar ddydd Mawrth 19 Hydref.

Chwilio A i Y