Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Cyfleuster profi Covid-19 yn Llangeinor i gau

Bydd y cyfleuster profi symudol yng Nghanolfan Richard Price yn Llangeinor yn cau ar ddiwedd dydd Mercher, 28 Hydref.

Cyn bo hir, bydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg yn cyhoeddi manylion safle profi newydd yn y fwrdeistref sirol.

Ar hyn o bryd mae gan y bwrdd iechyd dair uned brofi symudol yn y rhanbarth gydag un ym mhob un o'r tair ardal awdurdod lleol.

Mae unedau profi symudol yn ymateb yn gyflym i ardaloedd 'poeth-fan' sy'n dod i'r amlwg ac o ganlyniad cânt eu cyfeirio at feysydd sy'n peri pryder am gyfnodau penodol o amser.

Rydym yn cael ein harwain gan ddata Iechyd Cyhoeddus Cymru - gyda'r niferoedd yn codi dros yr wythnosau diwethaf ym mwrdeistref sirol Pen-y-bont ar Ogwr rydym wedi gweithio'n galed i sicrhau bod adnoddau ychwanegol ar waith i alluogi preswylwyr i gael eu profi'n agos i lle maent yn byw.

Er enghraifft agorwyd un gennym yn Llangeinor ar 8 Hydref ar ôl pryderon ynghylch nifer yr achosion covid-19 positif yng Nghwm Garw. Mae hwn i fod i gau erbyn hyn erbyn diwedd dydd Mercher, 28 Hydref. Rydym yn bwriadu agor un newydd yn fuan a byddwn yn eich diweddaru ynghylch unrhyw ddatblygiadau.

Llefarydd ar ran Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

Mae'r bwrdd iechyd lleol hefyd yn ymwneud â chefnogi profion Covid-19 ymhlith staff a chleifion mewn cartrefi gofal, gweithwyr rheng flaen ac yn ystod unrhyw achosion o goronafeirws.

Caeodd canolfan brofi symudol yn Neuadd Evergreen yng nghanol tref Pen-y-bont ar Ogwr ar 22 Hydref.

Chwilio A i Y