Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Cyfleuster gofal cam-i-lawr Abergarw Manor yn cau

Mae cyfleuster gofal cam-i-lawr a agorodd mewn cyn-gartref gofal ym Mrynmenyn i gefnogi gyda rhoi gofal diogel i oedolion hŷn yn ystod pandemig y coronafeirws wedi cau bellach, gyda'r claf olaf yn gadael yno 26 Awst.

Cafodd Abergarw Manor, a berchnogir gan Grŵp Caron, ei adnewyddu i ddarparu nifer o welyau ychwanegol i gefnogi Ysbyty Tywysoges Cymru yn ystod brig y pandemig.

Roedd y cyfleuster yn cael ei reoli fel partneriaeth rhwng Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg a gwasanaethau'r trydydd sector megis Age Connect.  Manteisiodd ar gefnogaeth gan y gymuned ac fe gafodd nifer sylweddol o roddion pan gafodd ei agor.

Dywedodd Ana Llewellyn, Cyfarwyddwr Nyrsio ardal integredig Pen-y-bont ar Ogwr: "Llwyddasom i gynnal cynulliad bach ddydd Mawrth, 25 Awst i ddangos ein gwerthfawrogiad i bawb a wnaeth y cyfleuster yn gymaint o lwyddiant.

"Mae'n destament i'r staff na chafwyd achosion o Covid-19 yn ystod ei gyfnod gweithredol. Mae pobl wedi cael gofal urddasol a diogel yno ac mae teuluoedd wedi rhoi adborth cadarnhaol dros ben. 

"Diolch i bawb a aeth y tu hwnt i'w swyddi arferol ac a ymrwymodd i weithio gyda'i gilydd i ddiogelu a gwarchod pobl fregus."

Rydym yn ddiolchgar iawn i Grŵp Caron am ddarparu'r adeilad am ddim i'r awdurdod lleol ac i'w dîm eiddo a helpodd gyda'r gwaith adnewyddu.

Dan amgylchiadau anodd iawn, daeth pawb at ei gilydd i agor a rhedeg y cyfleuster mawr ei angen hwn. Hoffwn ddiolch i bawb a oedd ynghlwm ac a wnaeth y cyfleuster yn gymaint o lwyddiant.

Dywedodd Aelod Cabinet y Cyngor dros Wasanaethau Cymdeithasol, Phil White

Dywedodd Rheolwr Gyfarwyddwr Grŵp Caron, Sanjiv Joshi: “Mae gennym barch mawr at y timau a ddarparodd ofal a diogelwch i'r rhai mwyaf bregus mewn cyfnod nad oeddem wedi gweld ei debyg o'r blaen - arwyr go iawn. Anrhydedd i ni oedd cyfrannu at yr ymdrech gymunedol hon."

Chwilio A i Y