Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Cyfle olaf i ymuno ag ymgynghoriad ar deithio actif

Gyda llai nag wythnos ar ôl tan y bydd ymgynghoriad teithio actif y cyngor yn cau, mae amser yn brin i drigolion Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ddweud eu dweud ar lwybrau teithio actif newydd posib ar gyfer cerddwyr a beicwyr.

Yn seiliedig ar ymatebion i'r ymgynghoriad ar y cam cyntaf a gafodd ei lansio ym mis Rhagfyr 2020, mae cynlluniau drafft o lwybrau wedi cael eu llunio, sy'n dangos llwybrau teithio actif presennol a rhai posib.

Mae teithio actif yn golygu cerdded neu feicio ar deithiau bob dydd, pellter byr. Mae'n cynnwys teithiau i'r ysgol, siopau, gwaith, gwasanaethau a chanolfannau cludiant. Gallai hefyd gynnwys defnyddio cadeiriau olwyn trydan neu sgwteri symudedd, ond nid yw'n cynnwys teithiau a wneir ar gyfer hamdden yn unig, na rhesymau cymdeithasol.

Anogir trigolion sy'n cerdded neu feicio fel ffordd o deithio o amgylch y fwrdeistref i ddweud eu dweud ar y cynlluniau, a helpu i lunio dyfodol teithio actif yn yr ardal.

Mae'r ymgynghoriad ar agor tan ddydd Sul 4 Ebrill, a gofynnir a yw'r llwybrau yn fwy tebygol o'ch helpu chi i deithio o gwmpas eich ardal leol fel cerddwr neu feiciwr, ac os na fydd hynny'n digwydd, pa welliannau eraill yr hoffech chi eu gweld.

Gallwch ddweud eich dweud yn hawdd drwy'r porth mapio ar-lein, a bydd eich sylwadau'n helpu i wella map rhwydwaith y llwybrau teithio llesol. Defnyddir canlyniadau'r adborth i gwblhau'r map, fydd yna'n destun ymgynghoriad pellach, cyn cael ei gyflwyno am gymeradwyaeth gan Lywodraeth Cymru.

Nawr, gallwch weld y map drafft a dweud eich dweud ar ein gwefan ymgynghoriad llwybrau teithio llesol. Am ragor o wybodaeth am deithio llesol, ewch i wefan y cyngor.

Chwilio A i Y