Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Cyfle olaf i wneud cais am gyllid busnes Llywodraeth Cymru

Mae busnesau ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cael eu hannog i wneud cais am gyllid gan y Gronfa Cadernid Economaidd cyn y dyddiad cau, sef 30 Mehefin.

Mae'r cyllid yn cael ei ddarparu ar ffurf grantiau arian parod ar gyfer busnesau, mentrau cymdeithasol ac elusennau, yn ogystal â busnesau cadwyn gyflenwi cysylltiedig sydd wedi profi effaith negyddol sylweddol o ganlyniad i gyfyngiadau Covid-19.

Nod y grantiau yw cynorthwyo busnesau i dalu am gostau gweithredu (ac eithrio cyflogau staff) ar gyfer y cyfnod rhwng 1 Mai 2021 a 30 Mehefin 2021.

Mae'r grant yn agored i geisiadau gan fusnesau ym mwrdeistref sirol Pen-y-bont ar Ogwr sydd â throsiant o lai na £85,000 hyd at 5pm ar 30 Mehefin 2021. Y gweinyddwyr yw Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Bydd penderfyniadau ar gyfer ceisiadau yn cael eu gwneud ar sail barhaus gyda'r nod o wneud penderfyniadau cyn pen 30 diwrnod gwaith o ddyddiad cau y gronfa.

Ar ôl i ymgeisydd gyflwyno ei gais, bydd yn gweld tudalen ar ei sgrin yn syth, yn cadarnhau bod yr awdurdod lleol wedi derbyn ei gais. Am ragor o wybodaeth neu i wneud cais, ewch i dudalen cymorth busnes Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Dywedodd arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Huw David: “Rydym yn atgoffa pob busnes sy'n cael ei effeithio gan gyfyngiadau parhaus y coronafeirws i wirio eu cymhwysedd ar gyfer y grantiau arian parod hyn cyn y dyddiad cau ar 30 Mehefin 2021. Mae gan wefan Busnes Cymru gyfres o gwestiynau sy’n gymorth i fusnesau benderfynu a ddylent wneud cais ai peidio.             

“Mae’n bwysig nodi nad oes taliadau awtomatig yn cael eu gwneud ar gyfer busnesau gyda’r gronfa hon.

“Ar gyfer y busnesau hynny sy’n gymwys sydd â throsiant o lai na £85,000, gallwn eich sicrhau y byddwn yn gweithio mor gyflym â phosibl i sicrhau bod ceisiadau yn cael eu prosesu wrth iddynt ein cyrraedd.”

Mae proses ymgeisio dan law Llywodraeth Cymru ar gyfer busnesau sydd â throsiant o dros £85,000 wedi cau bellach.

Chwilio A i Y