Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Cyfle i newid bywydau plant trwy ddod yn ofalwr maeth

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn nodi Pythefnos Gofal Maeth (14 – 28 Mai) trwy amlygu’r angen i recriwtio mwy o ofalwyr maeth er mwyn helpu i weddnewid bywydau plant.

Mae’r ymgyrch Pythefnos Gofal Maeth flynyddol yn gyfle perffaith i chwalu rhai o’r mythau sy’n bodoli o ran pwy sy’n cael bod yn ofalwr maeth.

Y gwir amdani yw nad oes yn rhaid i chi fod yn rhiant eisoes, na bod mewn perthynas, ac nid oes angen i chi fod yn berchen ar eich cartref eich hun. Ni fyddai’r ffaith eich bod yn rhentu eich cartref, yn sengl, yn gweithio’n llawn amser, neu mewn perthynas â rhywun o’r un rhyw, yn eich atal chi rhag bod yn ofalwr maeth. Nid oes angen cymwysterau mewn gofal plant arnoch chwaith.

Yr hyn sydd ei angen yw eich bod yn ymrwymedig, amyneddgar, twymgalon, hyblyg a gonest ac yn rhywun sy’n meithrin pobl. Mae’n rhaid i chi allu cynnig amgylchedd teulu sefydlog llawn cariad er mwyn i blant a phobl ifanc allu gwireddu eu llawn botensial yn hyderus.

Mae angen mwy o ddarpar ofalwyr maeth i fynegi diddordeb a chael mwy o wybodaeth am y rôl. Mae ein gwasanaeth maethu, Gofal Maeth Pen-y-bont ar Ogwr, yn darparu lleoliadau i blant a phobl ifanc sydd, heb fod unrhyw fai arnyn nhw, yn methu ag aros gyda’u teuluoedd genedigol mwyach.

Mae mwy na hanner ein gofalwyr maeth yn eu pumdegau ac mae 83 y cant wedi cael eu pen-blwydd yn bedwardeg. Nid oes unrhyw reswm pam na ddylai llawer mwy o bobl dan 40 oed ystyried maethu os ydynt o’r farn bod ganddyn nhw’r rhinweddau priodol, gan fod unrhyw un sy’n hŷn nag 21 yn gymwys i fod yn ofalwr maeth.

Daw gofalwyr maeth o bob cefndir, yn union fel y plant y mae angen gofalu amdanynt. Byddwn i’n annog unrhyw un sydd â diddordeb i siarad â thîm Gofal Maeth Pen-y-bont ar Ogwr i gael cyngor cyfrinachol a chyfeillgar.

Meddai’r Cynghorydd Phil White, Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cymdeithasol a Chymorth Cynnar

Kerry Galton yw un o’r trigolion lleol sy’n maethu gyda Gofal Maeth Pen-y-bont ar Ogwr. Wrth esbonio beth yw bod yn ofalwr maeth, dywedodd Kerry: “Mae pob plentyn yn haeddu cyfleoedd i fod y gorau y gall fod. Mae maethu yn ymwneud â rhoi’r hyn sydd ei angen ar bobl ifanc i ledu eu hadenydd ac esgyn fry.”

Wrth egluro ei phrofiad, dywedodd y gofalwr maeth, Becky Walsh: “Nid oes modd disgrifio’r boddhad o weld person ifanc yn derbyn ei hunaniaeth, yn teimlo’n hyderus yn ei groen ei hunan ac yn teimlo ei fod yn rhan bwysig o’n teulu.”

Mae gofalwyr maeth newydd yn derbyn amrywiaeth lawn o gymorth parhaus gan ofalwyr maeth profiadol a’r Tîm Gofal Maeth hynod wybodus a chymwys yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Ychwanegodd y Cynghorydd White: “Gofal Maeth Pen-y-bont ar Ogwr yw teulu mwyaf Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr. Os oes gennych chi’r hyn sydd ei angen, ymunwch â’n teulu a gwneud gwahaniaeth enfawr i fywydau plant mewn angen.”

Os hoffech chi gael gwybod mwy am faethu, gallwch sgwrsio ag aelod o’r tîm maethu a rhywun sydd eisoes yn ofalwr maeth yng Nghanolfan Bywyd Pen-y-bont ar Ogwr rhwng 5:30pm a 7:30pm ddydd Iau 24 Mai. Gallwch chi hefyd ffonio’r tîm ar 01656 642674, anfon neges e-bost i bridgendfostercare@bridgend.gov.uk neu lenwi ffurflen ymholiad yn Gofal Maeth Pen-y-Bont ar Ogwr

Caiff y Pythefnos Gofal Maeth ei drefnu gan yr elusen maethu ‘The Fostering Network’. I gael gwybod mwy am yr ymgyrch flynyddol, defnyddiwch yr hashnod #FCF18 ar y cyfryngau cymdeithasol.

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y