Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Cyfle i ddweud eich dweud ar flaenoriaethau gwario'r cyngor

Gofynnir i breswylwyr ym mwrdeistref sirol Pen-y-bont ar Ogwr helpu i siapio blaenoriaethau gwario'r awdurdod lleol dros y flwyddyn nesaf.

Heddiw (dydd Llun, 20 Medi), mae ymgynghoriad blynyddol Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ar y gyllideb yn cael ei lansio.

Eleni mae'r ymgynghoriad ar y gyllideb yn cynnwys ystyriaeth o weledigaeth hirdymor ar gyfer y fwrdeistref sirol, sy'n ymdrin â meysydd megis buddsoddi mewn ysgolion, ffyrdd, prosiectau adfywio, cynlluniau ynni ac amddiffynfeydd môr; lefelau'r dreth gyngor; ffioedd a thaliadau ar gyfer cyfleusterau parcio a phafiliynau chwaraeon yn ogystal â datblygu gwasanaethau ar-lein.

Mae hefyd yn gofyn am farn preswylwyr ynghylch sut orau i gefnogi busnesau lleol, twristiaeth a'r economi.

Mae'r awdurdod lleol yn darparu hyd at 800 o wasanaethau o addysg i wasanaethau cymdeithasol i blant a phobl ifanc i gefnogi rhaglen brechu Covid-19 a'r gwasanaeth Profi, Olrhain a Diogelu.

Dywedodd Arweinydd y Cyngor, Huw David: "Mae pandemig y coronafeirws yn parhau i gael effaith fawr ar wasanaethau ac ar gyllid llywodraethau lleol a chenedlaethol.

"Mae llawer o ansicrwydd ynghylch effaith ariannol hirdymor y pandemig ond mae'n dal yn ofynnol i ni yn ôl y gyfraith i bennu cyllideb gytbwys a lefelau'r dreth gyngor.

"Er ein bod wedi profi gostyngiadau flwyddyn ar ôl blwyddyn mewn cyllid mae mwy o alw ar wasanaethau - dros y deng mlynedd diwethaf mae'r cyngor wedi gwneud gwerth £62 miliwn o ostyngiadau i'r gyllideb.

"Rhaid i ni fod yn onest gyda'n cymunedau a'n partneriaid a dweud na all y cyngor bellach ddarparu'r holl wasanaethau a oedd yn gallu ei wneud ar un adeg na bob amser i'r un lefel a oedd yn gallu ei wneud yn y blynyddoedd blaenorol.

"I helpu'r Cyngor a'r Cabinet i wneud penderfyniadau am wariant yn y dyfodol, mae'n bwysig bod preswylwyr yn cymryd yr amser i ddweud eu dweud yn ystod yr ymgynghoriad ar y gyllideb i helpu i sicrhau ein bod yn darparu gwasanaethau effeithiol ac effeithlon sy'n briodol i'n cymunedau.

"Mae angen i ni wybod beth sydd wedi gweithio'n dda, a lle mae angen i ni barhau i wneud newidiadau neu welliannau wrth i ni adfer ar ôl y pandemig i sicrhau bod y cyngor yn gallu darparu gwasanaethau cynaliadwy ac effeithiol ar gyfer y pump i'r 10 mlynedd nesaf."

Bydd ymatebion gan breswylwyr yn cael eu defnyddio i lywio'r strategaeth ariannol tymor canolig ar gyfer 2022/23 – 2025/26.

Mae'r ymgynghoriad sy'n agor heddiw (dydd Llun, 20 Medi) yn gorffen ar 14 Tachwedd.

Cwblhewch yr arolwg ar-lein neu i gael copi caled o'r arolwg, e-bostiwch consultation@bridgend.gov.uk, ffoniwch 01656 643664 neu ysgrifennwch at Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB.

Mae fersiwn hawdd ei darllen, print trwm a phobl ifanc o'r arolwg ar gael.

Chwilio A i Y