Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Cyfarfod blynyddol yn ail-groesawu Arweinydd ac yn cadarnhau newidiadau i'r Cabinet

Mae'r Cynghorydd Huw David wedi cael ei ail-ethol yn unfrydol fel Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yng nghyfarfod blynyddol yr awdurdod lleol.

Wrth gyfarch y cyfarfod, diolchodd y Cynghorydd David i gydweithwyr, a chadarnhau y byddai'n gwneud newidiadau i strwythur y Cabinet.

Dywedodd: "Mae bod yn Arweinydd yn anrhydedd ac yn fraint, a hoffwn estyn fy ngwerthfawrogiad a diolch yn fawr i'r aelodau. Byddaf yn parhau i roi fy holl sylw a ffocws i'r swydd, a byddaf yn gwneud fy ngorau dros y bobl rydym yn eu gwasanaethu.

"O fewn fy swydd, rwy'n cael cefnogaeth ddiffuant gan fy nghydweithwyr yn y Cabinet. Hoffwn gydnabod eu hymrwymiad a'u hymroddiad parhaus, a chadarnhau y bydd rhai newidiadau'n digwydd i strwythur y Cabinet yn ystod y flwyddyn nesaf.

“Mae’r Cynghorydd Richard Young yn ymddiswyddo fel Aelod Cabinet Cymunedau, a bydd y Cynghorydd Stuart Baldwin yn ymgymryd â’r portffolio.

"Fel rhywun sydd wedi treulio mwy na 30 mlynedd mewn llywodraeth leol, y Cynghorydd Young yw'r unig aelod presennol o Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr sydd wedi gweithio i Gyngor Sir Morgannwg Ganol.

"Dro ar ôl tro, mae wedi dangos ei ymrwymiad ac ymroddiad diflino i'w etholwyr, ei gymuned, a'r cyngor hwn.

“Mae cyfoeth profiad y Cynghorydd Young wedi profi i fod yn ased amhrisiadwy, ac rwy’n hynod ddiolchgar o allu ei alw'n gydweithiwr uchel ei barch, ac yn ffrind.

“Yn yr un modd, mae'r Cynghorydd Baldwin wedi dangos ymroddiad ac ymrwymiad, ac rwy'n siŵr y bydd yn ymhyfrydu yn her y rôl bwysig hon, ac yn mynd i'r afael â hi gyda'i egni a'i frwdfrydedd arferol. 

"Gyda'm cydweithwyr yn y Cabinet, hoffwn estyn croeso cynnes i'r Cynghorydd Baldwin, a diolch i'r Cynghorydd Young am y cyfraniad gwerthfawr mae wedi'i wneud.

"Nid wyf yn cynnig gwneud newidiadau pellach i strwythur y Cabinet presennol, ond hoffwn orffen drwy gymryd y cyfle hwn i ddiolch i'r cynghorwyr Patel, Smith, Burnett a Williams am eu cefnogaeth werthfawr barhaus.

“Gwerthfawrogir yn fawr, fel bob amser.”

Yn yr un cyfarfod, etholwyd y cynghorwyr John Spanswick a Martyn Jones yn unfrydol ar gyfer swyddi Maer a Dirprwy Faer Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr am y flwyddyn nesaf.

Cynhaliwyd Cyfarfod Blynyddol y Cyngor ddydd Mercher 19 Mai. I weld manylion yr agenda a'r cofnodion, ewch i wefan y cyngor

Chwilio A i Y