Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Cydnabod ‘gwelliannau sylweddol’ o fewn Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid Pen-y-bont ar Ogwr yn dilyn arolwg

Yn dilyn arolwg gan Arolygiaeth Prawf Ei Mawrhydi, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn falch bod y gwelliannau sylweddol o fewn Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid (BYJS) wedi cael eu cydnabod.

Mae BYJS yn dîm amlasiantaeth sy’n gweithio gyda phlant rhwng 10 a 17 oed sydd wedi troseddu, neu sydd mewn perygl o droseddu. Mae’r tîm hefyd yn goruchwylio plant gydag anghenion cymhleth a’r rhai sydd o dan ofal yr awdurdod lleol.

Er bod y gwasanaeth yn gyffredinol wedi’i farnu fel ‘angen gwella’, cafodd y trefniadau staffio, y wybodaeth a’r cyfleusterau sgôr o ‘dda’. Cafodd y staff ganmoliaeth am eu prosiect ‘Adeiladu Sgiliau’ - sy’n rhoi sgiliau gweithle i blant ac yn gwella eu hyder a’u hunan-barch.

Canmolwyd y gwasanaeth hefyd am y ‘gwelliant sylweddol mewn cyfnod byr o amser’, ar ôl i BYJS ddechrau gweithredu yn 2019 ar ôl diddymu ei ragflaenydd Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid ac Ymyrraeth Gynnar Bae'r Gorllewin ar ôl iddo gael sgôr o annigonol yn 2018.

Canfu Tîm Arolygu Arolygiaeth Prawf Ei Mawrhydi fod angen gwelliannau mewn perthynas â llywodraethu ac arweinyddiaeth, a phartneriaeth a gwasanaethau.

Bydd yna ffocws hefyd ar wella’r gwaith o gynllunio a chyflwyno diogelwch a lles plant.

Er bod Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid Pen-y-bont ar Ogwr wedi gwella’n sylweddol yn y blynyddoedd diwethaf, rhaid i ni beidio â thanamcangyfrif yr heriau mae’r gwasanaeth wedi’u hwynebu ac mae ei staff rhagorol yn parhau i’w hwynebu. Rhaid i ni gydweithio â’r bwrdd iechyd lleol a phartneriaid eraill i fynd i’r afael ag iechyd meddwl plant er mwyn sicrhau ein bod yn darparu’r cymorth y mae pob plentyn ei angen.

Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cymdeithasol a Chymorth Cynnar, y Cynghorydd Jane Gebbie.

Chwilio A i Y