Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Cychwynnwch eich taith faethu yn 2021

Gofalwyr maeth Pen-y-bont ar Ogwr, Neil a Kelly.

Roedd 2020 yn flwyddyn heriol i nifer o bobl, fodd bynnag, mae pob un ohonom yn gobeithio y bydd 2021 yn dod â gobaith newydd, a chyfleoedd newydd gyda hynny.

Ar hyn o bryd, mae bron i 400 o blant a phobl ifanc mewn gofal maeth ar draws Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, ac mae'r cyngor yn annog pobl yn yr ardal leol i ystyried maethu.

Mae Kelly a Neil wedi bod yn maethu gyda Gofal Maeth Pen-y-bont ar Ogwr ers mis Ebrill 2020. Mae'r ddau ohonynt wedi bod mewn gwaith sydd wedi eu rhoi mewn cysylltiad â phobl ifanc, sydd yn aml wedi profi bywydau heriol.

Dywedodd Kelly: "Mae fy chwaer wedi bod yn ofalwr maeth ers chwe blynedd, felly roeddwn yn gwybod beth oedd ynghlwm ag o. Fe ystyrion ni faethu am y tro cyntaf oddeutu chwe blynedd yn ôl, ond doedd yr amseru ddim yn iawn i ni, gyda'r tŷ eisoes yn lle prysur.

"Fodd bynnag, gan fod ein plant ni ein hunain bellach wedi tyfu a gadael gartref, gwyddwn mai dyma'n cyfle ni i roi rhywbeth yn ôl i'n hardal leol. Mae fy ngŵr a minnau wedi gweithio gyda phlant ers rhai blynyddoedd drwy ein gwaith. Hefyd, cynhaliais grŵp mamau a babanod lleol pan roedd ein plant yn ieuengach, a bu Neil yn hyfforddi ein timau rygbi mini, iau ac ieuenctid.

"Gwyddom y gallem wneud defnydd o'n profiadau, a chynnig ychydig o sefydlogrwydd a chartref cariadus i blant lleol eraill, nad oedd wedi cael y dechrau gorau i fywyd.

"Ers i ni gychwyn ein taith faethu, rydym wedi mwynhau dod yn agosach at y plant rydym wedi eu maethu. Rydym yn ceisio bod yn rhagweithiol gyda nhw, mynd i gerdded yn aml, eu helpu nhw gyda gwaith ysgol, ac addysgu sgiliau bywyd pwysig iddyn nhw.

"Rydym hefyd wedi cael cryn dipyn o hyfforddiant manwl ar-lein, a chefnogaeth arbennig gan ein gweithwyr cymdeithasol, sydd bob amser ar ben arall y ffôn os ydynt angen cefnogaeth ychwanegol neu unrhyw gyngor.

"A ydw i falch ein bod ni wedi dewis maethu? Yn bendant! Nid yw'n hawdd bob amser, yn enwedig os ydych yn maethu plant gydag anghenion mwy cymhleth. Fodd bynnag, mae'r pleser yn llawer mwy nag yr oeddwn wedi ei ddisgwyl - pan rydych yn gweld plentyn yn datblygu, magu hyder a newid o flaen eich llygaid - dyna un o'r profiadau mwyaf gwerth chweil y gallwch obeithio amdano."

Mae nifer o bobl yn mynegi eu hedmygedd i'r bobl hynny sy'n maethu, a does dim amheuaeth bod gofalwyr maeth yn gwneud gwaith arbennig. Ond, nid bodau goruwchnaturiol mo gofalwyr maeth, ac nid oes ganddynt allu arbennig er mwyn gallu gwneud hyn - pobl gyffredin, go iawn ydynt, fel chi a mi.

Rydym yn canolbwyntio ar gadw plant yn lleol lle bynnag fo'n bosib. Yn agos at eu teuluoedd, ffrindiau ac ysgolion. Drwy ddewis i fod yn ofalwr maeth gyda ni, byddwch yn helpu i drawsnewid bywyd plentyn neu blant yn eich cymuned leol. Rydym yn gwybod nad yw'n hawdd bob amser, ond rydym wir yn gwerthfawrogi ymrwymiad ein gofalwyr maeth, ac rydym eisiau tyfu'r teulu hwnnw yn 2021.

Ceir ystod o opsiynau gofal maethu gwahanol, yn cynnwys lleoliadau tymor byr, felly cysylltwch gyda'n tîm yn Gofal Maeth Pen-y-bont ar Ogwr heddiw, a byddant yn fwy na hapus i'ch helpu.

Dywedodd Aelod Cabinet y cyngor dros Wasanaethau Cymdeithasol a Chymorth Cynnar, y Cynghorydd Nicole Burnett

Ymweld â ni'n rhithiol yn 2021

Ymunwch â ni ar-lein i gwrdd â rhai o dîm Gofal Maeth Pen-y-bont, a dysgwch sut brofiad yw maethu gyda ni gan un o'n gofalwyr maeth yn ein sesiynau gwybodaeth rhithiol.

Dyddiadau 2021

  • Dydd Mercher 27 Ionawr 2021, 6pm
  • Dydd Sul 31 Ionawr 2021, 10am

Os nad yw'r dyddiadau hyn yn addas i chi, ffoniwch ni a gallwn drefnu i chi gael sgwrs â gweithiwr cymdeithasol, all egluro'r broses i chi, ac ateb unrhyw rai o'ch cwestiynau.

Bydd y sesiynau hyn yn cynnwys cyflwyniad byr a chyfle i ofyn unrhyw gwestiynau. Nid ydych angen gwneud unrhyw ymrwymiad ar gyfer mynd ymhellach, y cyfan rydym eisiau ei wneud yw rhannu ein stori gyda chi, a gwneud i chi meddwl a fyddech chi'n gallu cychwyn eich taith faethu eich hun.

Os hoffech ymuno â ni ebostiwch bridgendfostercare@bridgend.gov.uk neu ffoniwch 01656 642674 ac fe anfonwn gyfarwyddiadau ymuno i chi.

Cynigir hyfforddiant llawn, lwfans ariannol, cymorth helaeth a mynediad i ofalwyr maeth eraill i bobl sy'n maethu gyda ni, gan gynnwys grwpiau cymorth.

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y