Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Cwmnïau bysus yn newid llwybrau wrth i’r prinder o yrwyr cenedlaethol ddechrau effeithio ar Fwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn erfyn ar unrhyw un sy’n bwriadu teithio ar drafnidiaeth gyhoeddus i gysylltu â darparwyr ymlaen llaw rhag ofn bod gwasanaethau wedi’u heffeithio gan brinder cenedlaethol parhaus o yrwyr cymwys.

Mae cwmnïau trafnidiaeth gyhoeddus yn nodi bod rhai gwasanaethau’n rhedeg yn llai aml oherwydd problemau megis gyrwyr yn symud ymlaen i swyddi ar ôl y cyfnod clo yn gyrru cerbydau nwyddau trwm, oedi o ran prosesu ceisiadau newydd a chynnig hyfforddiant i staff sydd newydd gymhwyso.

Ymhlith y llwybrau yr effeithir arnynt mae gwasanaethau rhif 64 a 65 rhwng Pen-y-bont a Thonysguboriau, y mae ill dau’n rhedeg bob dwyawr yn lle pob awr, a gwasanaeth rhif 63 rhwng Pen-y-bont a Phorthcawl, sydd bellach yn rhedeg pob hanner awr yn lle pob 20 munud.  

Er bod disgwyl i’r broblem fod yn un dros dro a ddylai gael ei datrys mewn ychydig o wythnosau, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi rhybuddio ei fod yn rhoi cynlluniau amgen ar waith rhag ofn y bydd y prinder o yrwyr bysus cenedlaethol yn dechrau effeithio ar drafnidiaeth o gartref i’r ysgol.  

Dywedodd y Cynghorydd Stuart Baldwin, yr Aelod Cabinet dros Gymunedau: “Mae’n ymddangos bod y prinder o yrwyr bysus cenedlaethol wedi digwydd o ganlyniad i sawl ffactor sydd oll yn ymwneud â’r pandemig, megis lefelau uwch na’r arfer o absenoldeb o yrwyr sy’n sâl neu’n gorfod hunanynysu.

“Mae llawer o yrwyr wedi dod o hyd i waith amgen yn gyrru cerbydau nwyddau trwm, ac mae cwmnïau bysus hefyd yn profi cyfradd uchel o staff yn ymddeol oherwydd iechyd gwael yn sgil Covid-19.

“Er bod cwmnïau bysus preifat yn gwneud eu gorau i ddarparu gwasanaethau, mae’r prinder o yrwyr bysus yn golygu bod dim dewis ond cyflwyno’r newidiadau hyn ar sail dros dro.  

“Ar yr un pryd, rwy’n deall bod y cwmnïau bysus yn ceisio taclo’r broblem drwy gynnal gweithgareddau recriwtio gyrwyr amser llawn a rhan-amser newydd â ffocws, gan roi cymhellion taliadau bonws ar waith, a dyblu capasiti’r ysgolion hyfforddiant. Maent hefyd yn cyflwyno ceisiadau am drwydded i’r DVLA yn gyflym, a llawer mwy.  

“Gan gadw mewn cof y gallai’r sefyllfa bresennol newid ar fyr rybudd, byddem argymell yn gryf eich bod chi’n cadw llygad ar wasanaethau’r cwmni bysus cyn cychwyn ar daith.

“Mae’r cyngor hefyd yn gweithio’n agos ag ysgolion a darparwyr trafnidiaeth ysgol i gyfyngu ar yr effaith bosibl y gall y prinder o yrwyr cenedlaethol ei gael.

“Mewn unrhyw sefyllfa lle bo gweithredwr yn nodi nad oes modd cynnal llwybr trafnidiaeth ysgol, rydym yn ceisio rhoi trefniadau trafnidiaeth amgen ar waith cyn gynted ag sy’n bosibl.

“Gyda mesurau ar waith i daclo’r prinder cenedlaethol, rwy’n gobeithio y bydd cwmnïau bysus preifat yn gallu adfer llwybrau trafnidiaeth gyhoeddus yn ôl i’r arfer cyn gynted ag sy’n bosibl.”

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth ar argaeledd gwasanaethau a recriwtio gyrwyr ar wefannau NatGroup, First Cymru a Stagecoach.

Chwilio A i Y