Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Cwestiynau Cyffredin ynghylch Dychwelyd i’r Ysgol

I helpu i baratoi rhieni, gofalwyr, gwarcheidwaid a disgyblion wrth ddychwelyd i'r ysgol, mae cyfres o gwestiynau cyffredin wedi cael ei chyhoeddi ar wefan y cyngor er mwyn helpu i baratoi rhieni, gofalwyr, gwarcheidwaid a disgyblion.

Argymhellir y dylai pob disgybl ysgol uwchradd gymryd prawf llif unffordd cyn eu diwrnod cyntaf a pharhau i gymryd y profion ddwywaith yr wythnos yn ystod y tymor. Mae profion llif unffordd ar gyfer pobl nad ydynt yn dangos symptomau coronafeirws yn unig.

Os oes rhywun yn profi’n bositif ar gyfer Covid-19 neu’n dangos unrhyw symptomau coronafeirws dylent hunan ynysu ac archebu prawf PCR yn eu safle profi agosaf.

Er nad yw Llywodraeth Cymru bellach yn argymell yr arfer o ddefnyddio gorchuddion wyneb yn yr ystafell ddosbarth ar gyfer staff na dysgwyr, bydd ysgolion a sefydliadau eraill yn penderfynu ar eu defnydd mewn ardaloedd ble mae’n debygol y bydd mwy o gymysgu cymdeithasol, er enghraifft mannau cymunol. 

Mae’r angen i wisgo gorchuddion wyneb yn parhau ar gyfer disgyblion Blwyddyn 7 ac uwch wrth deithio ar gerbydau trafnidiaeth ysgol.

Mae’r holl ysgolion yn sicrhau bod asesiadau risg cynhwysfawr ar waith yn ogystal â hylendid da ac awyriad addas.

Tra rydym ar lefel rhybudd sero, y disgwyliad yw y bydd ysgolion a sefydliadau yn gweithredu mewn modd mor arferol â phosibl o ddechrau’r tymor newydd.

Mae’r Cwestiynau Cyffredin yn ymdrin ag ystod o wybodaeth o wisgoedd ysgol a chinio ysgol i drafnidiaeth ac iechyd a diogelwch. Rydym yn parhau i weithio’n agos gydag ysgolion a blaenoriaethu iechyd, diogelwch a lles parhaus ein holl ddisgyblion.

Cynghorydd Charles Smith, Aelod Cabinet dros Addysg ac Adfywio

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y