Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Cwblhau gwaith seilwaith mawr ar safle cyflogaeth strategol newydd

Mae cynlluniau ar gyfer safle cyflogaeth strategol newydd ym Mrocastell, Pen-y-bont ar Ogwr, gam yn nes erbyn hyn ar ôl cwblhau gwaith seilwaith mawr.

Mae’r safle 116 acer, sydd â chaniatâd cynllunio amlinellol ar gyfer arwynebedd llawr o hyd at 770,000 troedfedd sgwâr, wedi mynd trwy raglen waith a oedd yn golygu adeiladu ffyrdd hollbwysig a darparu cyfleustodau ar gyfer naw plot er mwyn datblygu mannau busnes modern i hybu twf economaidd a chreu swyddi.

Cafodd y gwaith, a wnaed gan gontractwr peirianneg sifil lleol, fwy na £10 miliwn gan Lywodraeth Cymru, yn cynnwys oddeutu £6.2 miliwn gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop.

Fel rhan o’r cynlluniau, bydd Llywodraeth Cymru hefyd yn ariannu Llwybr Teithio Llesol, a disgwylir i’r gwaith ar hwnnw ddechrau yn y Gwanwyn.

Medd Vaughan Gething, Gweinidog yr Economi: “Rwy’n falch fod y gwaith o ddatblygu safle cyflogaeth strategol newydd ym Mrocastell wedi cael ei gwblhau bellach. Mae Llywodraeth Cymru wedi buddsoddi’n helaeth yn y gwaith o ddatblygu’r safle, er mwyn cynnig cyfleoedd parod-am-fuddsoddiad i fusnesau – mae hyn yn cyd-fynd â’n Cynllun Cyflawni Eiddo.

“Mae’r diddordeb a ddangoswyd yn y safle hyd yn hyn yn galonogol iawn. Gobeithio y bydd hyn yn arwain at greu llu o swyddi newydd.”

Derbyniwyd ymholiadau gan nifer o ddatblygwyr eiddo a pherchen-feddiannwyr mewn amryw byd o sectorau.

Yn ôl Heather Lawrence, Cyfarwyddwr Diwydiannol a Logisteg yn JLL, sef yr asiantau marchnata a benodwyd ar gyfer y safle: “Mae Brocastell yn cynnig cyfle cyffrous i feddianwyr ddatblygu cyfleusterau mewn lleoliad strategol lle ceir mynediad at weithlu medrus a chysylltiadau cyfathrebu gwych.

“Mae’r gwaith a gwblhawyd ar y safle gan Lywodraeth Cymru yn sylweddol, gan sicrhau y bydd modd i Dde Cymru gynnig arlwy cystadleuol ar gyfer y farchnad.”

Mae amrywiaeth o blotiau i’w cael ar y safle, ac mae’n lleoliad delfrydol i fusnesau sefydlu canolfan, gan ei fod yn agos at yr A48, yr M4 a ffordd ddeuol yr A473.

Gan fod y prif seilwaith mawr wedi’i gwblhau bellach, byddem yn annog pawb sydd â diddordeb i gysylltu â JLL cyn gynted â phosibl er mwyn cael rhagor o wybodaeth.

Medd Charles Smith, Aelod Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr dros Addysg ac Adfywio

I gael rhagor o fanylion am y safle, edrychwch ar wefan JLL.

Mae’r gwaith seilwaith mawr ar safle cyflogaeth strategol newydd Brocastell, Pen-y-bont ar Ogwr wedi’i gwblhau bellach. Llun: JLL

Chwilio A i Y