Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Corws o gymeradwyaeth i gôr gofalwyr

Mae côr sydd wedi’i sefydlu’n benodol ar gyfer gofalwyr ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi dathlu’r Wythnos Gofalwyr (10 - 16 Mehefin) drwy ryddhau ei gân wreiddiol gyntaf!

Cafodd côr ‘Off Duty’ ei ffurfio ym mis Ionawr, er mwyn rhoi amser iddyn nhw eu hunain i ofalwyr lleol, a chyfle i gymdeithasu gyda gofalwyr eraill. Lai na chwe mis yn ddiweddarach, maent wedi recordio eu sengl gyntaf, ‘Strong’, gyda help gan y cyfarwyddwr cerdd a’r cyfansoddwr Izzy Thomas, y cynhyrchydd cerddoriaeth Phil Curran a myfyrwyr o Adran Celfyddydau Perfformio Coleg Pen-y-bont ar Ogwr.

Mae’r gân ar gael i’w lawrlwytho wefan bydd yr holl elw’n mynd tuag at elusen Carers UK.

I gyd-fynd â’r gân, mae’r côr wedi ffilmio fideo cerddoriaeth ar thema’r Ail Ryfel Byd hefyd, yng Ngwarchodfa Natur Cynffig, a bydd y côr yn perfformio ‘Strong’ fel rhan o ddigwyddiad Pen-y-bont ar Ogwr Yn Ystod y Rhyfel ddydd Sadwrn yng nghanol tref Pen-y-bont ar Ogwr. Byddant yn canu ar risiau Tŷ Carnegie ar Stryd Wyndham am 1:30pm, ac mae croeso i bawb gydganu gyda nhw.

Wrth ddisgrifio ei phrofiad fel gofalwr, dywedodd un o aelodau’r côr, Jacky: ‘Roeddwn i’n nyrs am 43 o flynyddoedd ond hon ydi'r swydd nyrsio anoddaf i mi ei chael. Roedd fy ngŵr yn ddyn uchel iawn ei barch, yn annwyl gan bawb, ac yn weithiwr caled ac mae dementia yn ei ddinistrio yn llwyr.

“Fi ysgrifennodd linell gyntaf y gân ‘How did we get here, this was never our plan’. Y cynllun i mi a fy ngŵr oedd cael ymddeoliad hapus ar ôl gweithio’n galed am flynyddoedd, ond nid dyna sy’n digwydd, felly’r cyfan fyddwn i’n ei ddweud wrth bawb arall yw peidiwch â disgwyl am yfory, byth.”

Mae côr Off Duty wedi cael ei sefydlu gyda chefnogaeth gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen, a Chanolfan Gofalwyr Pen-y-bont ar Ogwr.

Mae’r rhesymau pam mae rhywun yn dod yn ofalwr yn gallu amrywio, ac mae amrywiaeth y tasgau mae gofalwr yn eu gwneud yr un mor amrywiol hefyd. Mae'r pwysau mae gofalwyr yn ei wynebu o ddydd i ddydd yn gallu cael ei guddio rhag y cyhoedd yn aml. Mae gofalwyr yn cael eu camddeall yn aml, eu hynysu a gallant ddioddef o unigrwydd, ond mae côr Off Duty yn sicrhau eu bod yn teimlo eu bod yn cael eu deall a’u gwerthfawrogi a’u bod yn gallu cyfrannu at eu cymuned.

Rydyn ni’n hynod falch o fod wedi cefnogi ffurfio'r côr ac mae’n wych gweld eu bod nhw’n gwneud mor dda yn y cyfnod byr o amser maen nhw wedi’i gael ers eu sefydlu ym mis Ionawr.

Drwy godi ymwybyddiaeth o faterion gofalwyr, cyfeirio pobl at y gefnogaeth a’r wybodaeth fwyaf priodol, ac annog sefydlu cymunedau cyfeillgar i ofalwyr, gallwn helpu i leddfu rhywfaint o’r pwysau, a gwneud eu bywydau ychydig bach yn haws. Fe fyddwn ni’n parhau i weithio gyda’n partneriaid i wneud swyddi gofalwyr yn haws eu rheoli.”

Cynghorydd Phil White, Aelod Cabinet y cyngor ar gyfer Gwasanaethau Cymdeithasol a Chymorth Cynnar

Mae côr Off Duty yn croesawu pob gofalwr a does dim angen unrhyw brofiad canu. Mae’r côr yn ymarfer bob dydd Llun rhwng 11am a 12:30pm yn Neuadd Evergreen ar Stryd Angel, Pen-y-bont ar Ogwr. 

Gellir cael gwybodaeth am gefnogaeth i ofalwyr ar wefan y gofalwyr, ac mae posib cysylltu hefyd â Swyddog Datblygu Gofalwyr Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr Kathy Proudfoot drwy ffonio 01656 643228 neu anfon e-bost i kathy.proudfoot@bridgend.gov.uk.

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y