Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Contractau estynedig gwasanaethau byw â chymorth

Mae cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi cymeradwyo i ymestyn ei gontractau presennol gyda chwmnïau sy'n darparu gwasanaethau byw â chymorth i fwy na 113 o bobl gydag anableddau dysgu ar draws 49 lleoliad gwahanol.

Er mwyn galluogi'r cyngor i ddeall safbwyntiau pobl gydag anableddau dysgu ynghylch sut i wella gwasanaethau byw â chymorth, mae'r cyngor wedi cytuno i ymestyn y contractau presennol gyda Cartrefi, Mirus a Drive Ltd tan fis Mawrth 2022.

Ym mis Mawrth, cychwynnodd Pobl yn Gyntaf Pen-y-bont ar Ogwr (PFB) ymgynghoriaeth ag unigolion o fewn pob cynllun byw â chymorth, a'i ddefnyddio fel sail ar gyfer llunio contractau lleol newydd. Fodd bynnag, mae pandemig Covid-19 a chyfyngiadau lleol a chenedlaethol dilynol wedi effeithio'n sylweddol ar allu'r PFB i gynnal yr ymgynghoriadau wyneb-yn-wyneb.

Mewn adroddiad i'r cabinet, argymhellwyd ymestyn y contractau presennol, er mwyn caniatáu'r gwaith hwn i barhau.

Yng nghyfarfod y cabinet ar 17 Tachwedd, dywedodd yr aelod cabinet dros wasanaethau cymdeithasol a chymorth cynnar, y Cynghorydd Nicole Burnett: "Rwy'n cefnogi hyn yn llawn - maent yn wasanaethau hanfodol ar gyfer oedolion bregus.

"Mae sefydliadau megis Cartrefi Cymru yn gweithio ar fodel cydweithredol i gefnogi preswylwyr hŷn, yn ogystal â phobl gydag anableddau, awtistiaeth ac ymddygiad heriol, ac yn darparu gwyliau a chymorth angenrheidiol i ofalwyr.

"Mae Mirus yn defnyddio dull sy'n canolbwyntio ar y person, ac yn gweithio mewn partneriaeth â theuluoedd a gweithwyr proffesiynol eraill, tra bod Drive Ltd yn cefnogi pobl gydag anableddau dysgu i symud allan o sefydliadau mawr i dai cyffredin mewn cymunedau lleol fel tenantiaid yn eu cartrefi eu hunain.

"Er bod gwaith o'r fath yn grymuso staff, yn ogystal â'r bobl hynny sy'n elwa ohono, mae'n bwysig sicrhau bod dilyniant yn y gwasanaeth, ac nad ydynt yn cael eu heffeithio gan y pandemig hwn wrth fynd ymlaen."

Chwilio A i Y