Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Cofrestriadau ar agor ar gyfer gwasanaeth ailgylchu gwastraff gardd

Gall garddwyr gofrestru bellach ar gyfer gwasanaeth casglu gwastraff gardd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, sy'n dychwelyd y gwanwyn hwn.

Bydd casgliadau bob pythefnos yn galluogi ailgylchu gwastraff gardd, gan gynnwys planhigion, blodau, chwyn, porfa, dail a thoriadau cloddiau.

Bydd casgliadau'n dechrau o ddydd Llun 18 Mawrth ac yn parhau drwy'r prif tymor tyfu tan ddydd Gwener 15 Tachwedd. Bydd preswylwyr sy'n cofrestru ar gyfer y gwasanaeth tymhorol cyn dydd Sul 31 Mawrth yn talu pris rhatach o £28 fesul tŷ, gyda phris gostyngol o £24 i breswylwyr sy'n 60 oed neu'n hŷn.

Unwaith mae'r taliad wedi'i gadarnhau, bydd dau fag amldro yn cael eu cyflenwi i gartrefi ar gyfer eu gwastraff gardd, ynghyd â manylion am ba bryd bydd eu bagiau'n cael eu casglu. Bydd unrhyw gwsmeriaid sy'n dychwelyd sy'n honni nad oes angen rhagor o fagiau newydd arnynt yn derbyn calendr yn dangos pryd bydd eu casgliadau'n cael eu gwneud.

Mae'r ffi danysgrifio'n talu am gasglu dau fag gwastraff gardd – mae gan unrhyw gartref a hoffai roi rhagor o fagiau gwastraff gardd allan bob pythefnos ddewis o dalu £5 yn ychwanegol fesul pob bag ychwanegol.

Y ffordd hawsaf i danysgrifio yw gwneud hynny ar-lein trwy borth ailgylchu Kier. Bydd hanner cant o'r ymgeiswyr ar-lein yn cael eu dewis ar hap i dderbyn gwasanaeth am ddim yn 2019.

Mae'r cynllun cyfleus hwn yn cael ei redeg gyda'n partneriaid ailgylchu Kier ac mae'r holl wastraff gardd sy'n cael ei gasglu ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn mynd at gwmni lleol Cowbridge Compost ac yn cael ei droi'n wrtaith compost.

Gwnaeth ychydig dros 4,250 o gartrefi gofrestru ar gyfer y cynllun yn 2018, sef 668 yn fwy nag yn 2017. Gyda llawer mwy o gartrefi'n cofrestru ar gyfer y cynllun y llynedd, cafodd mwy na 650 tunnell o wastraff gardd ei ailgylchu yn hytrach na chael ei anfon at safle tirlenwi.

Gofynnir i ni yn aml pam mae'n rhaid i breswylwyr dalu am y cynllun casglu gwastraff gardd. Am nad oes gan bob cartref erddi yn y fwrdeistref sirol, credwn ei bod yn decach gwneud y cynllun yn ddewisol fel mai dim ond y cartrefi sydd eisiau cael casgliadau yn gallu dewis talu amdanyn nhw.

Cynghorydd Hywel Williams, Dirprwy Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Gall preswylwyr gofrestru ar gyfer y cynllun casglu gwastraff gardd hefyd, a thalu amdano, drwy ffonio 01656 643643 a dewis opsiwn dau ar gyfer gwastraff.  

Gellir mynd â gwastraff gardd i'r 'domen' hefyd yn y canolfannau ailgylchu gwastraff cartref yn Llandudwg, Ystad Ddiwydiannol Brynmenyn ac Ystad Ddiwydiannol Heol Tŷ Gwyn ym Maesteg. Am fanylion pellach ynglŷn ag ailgylchu ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, ewch i wefan Ailgylchu dros Ben-y-bont ar Ogwr.

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y