Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Codi pryderon ynghylch camddefnyddio mannau gollwng mewn ysgolion

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi cadarnhau ei fod yn cyflwyno mesurau dros dro newydd mewn tair ysgol leol yn dilyn asesiad ynghylch y ffordd mae eu mannau gollwng yn cael eu defnyddio ar hyn o bryd.

Bydd y mannau gollwng yn Ysgol Gynradd Pencoed, Ysgol Gynradd Brynmenyn a Choleg Cymunedol y Dderwen ar gael dim ond ar gyfer staff sy’n gweithio yn yr ysgol, rhieni a gofalwyr sydd â Bathodyn Glas, a cherbydau cludiant o’r cartref i’r ysgol sy’n cael eu darparu gan yr awdurdod lleol o ddydd Llun 6 Rhagfyr ymlaen.

Cyflwynwyd y mesurau ar ôl i waith monitro gan staff y cyngor gadarnhau bod y mannau gollwng yn darparu ffordd ddiogel a chyfleus i rieni a gofalwyr fynd â phlant i’r ysgol, os cânt eu defnyddio’n gywir.

Yn anffodus, dangosodd yr asesiad nad yw’r mannau gollwng yn cael eu defnyddio’n briodol.

Recordiodd staff sawl digwyddiad o yrwyr yn bod yn anghyfrifol, gwneud symudiadau peryglus ac yn anwybyddu cyfarwyddiadau gan swyddogion ar y safle.

Mae hwn yn benderfyniad anodd i’w wneud, a gwyddom y bydd yn anghyfleus, ond ni fyddwn yn cyfaddawdu unrhyw beth o ran diogelwch. Mae’r mesurau dros dro hyn yn cael eu cyflwyno ar unwaith er mwyn lleihau’r risg o ddamweiniau, ac i’n galluogi ni i ystyried pa opsiynau eraill a all fod ar gael.

Mae’n amlwg nad yw mannau gollwng yr ysgolion yn creu unrhyw broblem os cânt eu defnyddio’n gywir ac yn ffordd y bwriadwyd. Y gwirionedd amdani yw eu bod nhw’n cael eu camddefnyddio, ac mae staff wedi profi ymddygiad eithriadol o beryglus gan yrwyr.

Mae gennym gyfrifoldeb i leihau’r risg o ddamweiniau. Os bydd pobl yn parhau i gamddefnyddio’r mannau gollwng, bydd yn rhaid i ni eu tynnu oddi yno. Dyma fydd y dewis olaf, ac mae swyddogion eisoes yn ceisio dod o hyd i ddatrysiad amgen, ond rwyf unwaith eto eisiau dweud nad ydym yn fodlon peryglu diogelwch ein disgyblion - eu llesiant nhw yw ein blaenoriaeth ni bob amser.

Prif Weithredwr y cyngor Mark Shephard

Chwilio A i Y