Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Codi prisiau tacsis am y tro cyntaf ers 2011

Gallai prisiau tacsis newid cyn hir ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, wedi i gynghorwyr lleol gytuno i gyflwyno cynnig gan yrwyr trwyddedig i'r cyhoedd am sylwadau.

Mae nifer o yrwyr tacsis wedi dadlau y dylid codi pris tacsis am y tro cyntaf ers 2011 oherwydd cynnydd mewn cost byw ynghyd â'r gost o gynnal a chadw eu cerbydau.

Mewn cyfarfod ar ddydd Mawrth 23 Hydref, clywodd Aelodau'r Cabinet o Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr fod pedwar strwythur prisio gwahanol wedi'u cynnig, a 653 o lythyrau wedi'u hanfon at yrwyr tacsis a cherbydau hurio preifat trwyddedig i ofyn eu barn.

Gwahoddwyd gyrwyr i ddewis un o bedwar opsiwn newydd, neu i gadw prisiau tacsis fel ag y maent.

Roedd yn well gan y mwyafrif o ymatebwyr (34 y cant) un opsiwn penodol, a oedd yn awgrymu y dylai'r 'gyfradd godi', sy'n berthnasol i hanner milltir gyntaf taith, gael ei chodi 30c i £2.80 yn lle £2.50. Wedi'r pellter hwn, byddai'r prisiau'n mynd i fyny 20c bob degfed ran o filltir, yn hytrach na bob wythfed ran o filltir fel y maen nhw'n eu gwneud ar hyn o bryd.

Bydd prisiau tacsis yn parhau i fod yn ddrytach rhwng 8pm a 6am, yn ogystal ag ar wyliau banc a Dydd Nadolig. Roedd gyrwyr hefyd yn awyddus i weld y tâl am faeddu'n codi i £125.

Wedi ystyried yr holl opsiynau, cytunodd Aelodau'r Cabinet i fynd â'r opsiwn mwyaf poblogaidd ymlaen i'r cam nesaf – ymgynghori â'r cyhoedd. Os na fydd unrhyw wrthwynebiadau, bydd y prisiau tacsis newydd yn dod i rym ar ddydd Llun 3 Rhagfyr.

Gan fod gyrwyr wedi bod yn dweud wrthym eu bod yn wynebu costau mawr cyn y gallant ddechrau ennill cyflog, rydym wedi cytuno i edrych ar a yw'r cyhoedd yn fodlon cytuno i gynnydd bychan mewn prisiau tacsis, gan ystyried y dylai tacsis barhau i fod yn fforddiadwy i'r cyhoedd, yn enwedig i'r rhai hynny sy'n dibynnu arnynt.

Wrth gymharu'r prisiau tacsis rhwng yr holl 370 o awdurdodau lleol ledled y DU, Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yw'r 331ain ardal fwyaf drud i alw tacsi, gyda thaith dwy filltir yn costio £4.90. Watford sydd â'r prisiau tacsis uchaf, gyda thaith dwy filltir yn costio £8.40.

O dan y gyfradd brisiau newydd, byddai taith dwy filltir yn costio £5.80 yma, a fyddai'n ein rhoi ni tua hanner ffordd ar y 198ain ardal fwyaf drud, sy'n rhatach na Bro Morgannwg a Chaerdydd o hyd.

Dywedodd y Cynghorydd Dhanisha Patel, aelod o Gyd-bwyllgor y Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir sy'n ymdrin â materion trwyddedu

Gellir galw pob un o dacsis â thrwydded Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr– a elwir hefyd yn gerbydau hacni – ar y stryd, maen nhw'n gweithio mewn safleoedd tacsis, neu gellir eu harchebu ymlaen llaw os oes angen. Mae eu strwythurau prisio'n wahanol i'r strwythurau ar gyfer cerbydau hurio preifat fel minibysiau, sy'n gorfod cael eu harchebu ymlaen llaw ar bob adeg ac na ellir eu galw ar y stryd.

Chwilio A i Y