Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Clybiau chwaraeon i elwa ar grantiau

Mae YMCA Pen-y-bont ar Ogwr wedi derbyn uchafswm dyfarniad grant y Gist Gymunedol i'w helpu i hyfforddi mwy o wirfoddolwyr a chynnig mwy o weithgareddau i roi hwb i les meddyliol a chorfforol pobl ifanc.

Er mwyn helpu i fodloni amcanion yr YMCA i wneud y ganolfan ar Stryd yr Angel yn graidd o weithgarwch ar gyfer pobl ifanc lleol, byddant yn defnyddio'r grant i ddarparu sesiynau chwaraeon croesawgar a diogel i blant sy'n dioddef gorbryder yn ogystal â'r rhai sydd wedi cael diagnosis o awtistiaeth.


Bydd yr YMCA hefyd yn defnyddio'r grant i dargedu pobl leol sy'n 18 oed neu'n hŷn nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant fel y gallant dderbyn hyfforddiant i fanteisio ar gyfleoedd gwirfoddol niferus y ganolfan drwy eu 'Y Give Time Project'.

Menter sy'n cael ei hariannu gan Chwaraeon Cymru yw cynllun grantiau'r Gist Gymunedol, a gaiff ei rhedeg yn lleol gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ac ystyrir y ceisiadau gan banel o wirfoddolwyr. Mae grantiau o hyd at £1,500 ar gael er mwyn i glybiau, sefydliadau a grwpiau chwaraeon helpu mwy o bobl i ddod yn fwy heini, a hynny’n amlach.

Yn ystod y rownd ddiwethaf o grantiau, mae pum clwb a sefydliad lleol wedi rhannu mwy na £7,000 rhyngddynt, gyda Chlwb Pêl Droed Bechgyn a Merched Llangynwyd Rangers yn derbyn uchafswm y grant i helpu i dalu costau eu prosiect.

Clwb arall sydd ar fin elwa ar gynllun y Gist Gymunedol yw Clwb Criced Porthcawl a fydd yn gwario eu grant ar sefydlu tîm newydd i ferched yn unig dan 9 oed, gan ehangu eu cyfleoedd i blant yn eu harddegau chwarae criced T20 ar lefel dan 17 a dan 19 a hyfforddi mwy o hyfforddeion a gwirfoddolwyr ymhlith rhieni.

Mae clwb gymnasteg Pen-y-bont hefyd wedi derbyn grant i dalu am gyrsiau hyfforddi, tra bod Clwb RFC Athletaidd Cefn Cribwr wedi cael arian i helpu i sefydlu sesiynau rygbi i'r plant iau, y genhedlaeth ifancaf o chwaraewyr brwdfrydig.

Mae cynllun y Gist Gymunedol wedi rhoi cefnogaeth i gannoedd o glybiau chwaraeon, sefydliadau a grwpiau ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr dros y blynyddoedd, gan fuddsoddi dros filiwn o bunnoedd i’w helpu i ehangu a chynyddu cyfleodd i fod yn fwy heini, prynu offer newydd a hyfforddi gwirfoddolwyr.

Mae gan y panel ddiddordeb arbennig mewn derbyn ceisiadau wrth grwpiau sydd am greu mwy o gyfleoedd cynhwysol, sy'n cefnogi pobl ag anableddau, menywod a merched a chymunedau difreintiedig.

Gall clybiau, sefydliadau a grwpiau ledled y fwrdeistref sirol wneud cais am uchafswm grant o £1,500 bob blwyddyn, felly os oes angen help llaw arnoch i greu neu wella eich cyfleoedd chwaraeon, byddwn yn eich annog i gyflwyno cais.

Cynghorydd Dhanisha Patel, Aelod y Cabinet dros Lesiant a Chenedlaethau'r Dyfodol Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Am ragor o wybodaeth am gynllun y Gist Gymunedol, ewch i wefan Chwaraeon Cymru neu gallwch gysylltu ag Andrew Jones, Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ,drwy ffonio 01656 642745 neu e-bostio andrew.jones2@bridgend.gov.uk.

Chwilio A i Y