Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Clwb golff yn cipio gwobr amgylcheddol

Mae Clwb Golff Y Pîl a Chynffig yn dathlu ar ôl ennill teitl Prosiect Amgylcheddol Rhagorol y Flwyddyn 2021 yn y Gwobrau Amgylcheddol Golff.

Mae’r clwb wedi derbyn cefnogaeth gan brosiect ‘Dune 2 Dunes’ Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ac yn gynharach eleni dyfarnwyd ardystiad GEO iddo - gwobr rheolaeth amgylcheddol sy’n cydnabod cynaliadwyedd datblygedig mewn golff - am wneud cyfraniadau pwysig o ran diogelu natur, gwarchod adnoddau a chryfhau cymunedau.

Dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, mae’r clwb wedi gweithio gyda’r cyngor, Cyfoeth Naturiol Cymru a pherchnogion tir, ffermwyr a chlybiau golff lleol eraill er mwyn adfer a gwella’r dirwedd twyni o bwysigrwydd rhyngwladol ar hyd morlin Gwarchodfa Natur Genedlaethol Cynffig (NNR).

Mae’r tîm sy’n gofalu am y cwrs golff, o dan arweiniad Paul Johnson, wedi creu naw tywyn tywod a thri thwyn llac mewn ardaloedd a arferai fod yn llawn prysgwydd, rhedyn a gweiriau geirwon i greu cynefinoedd newydd, pwysig o fewn y cwrs golff.

Mae hyn wedi rhoi hwb i fioamrywiaeth, gan reoli’r glaswelltir a’r cynefinoedd twyni llac i annog rhywogaethau blodau gwyllt pwysig gan gynnwys prysgwydd briwydd, drewgoed a thamaid y cythraul. Mae’r planhigion hyn yn bwysig i beillwyr ac yn denu gloÿnnod byw glas, porthor a gloÿnnod bach glas.

Mae’r arolygu gan y prosiect Dunes 2 Dunes hefyd wedi adnabod ffyngau cap cwyr, piben y ddôl ac ehedydd.

Llongyfarchiadau i Glwb Golff Y Pîl a Chynffig am ennill y wobr drawiadol hon.

Mae ein prosiect Dunes 2 Dunes yn gydweithrediad i reoli arfordir Pen-y-bont ar Ogwr mewn modd cynaliadwy. Mae twyni tywod yn dirweddau gwyllt, eiconig gyda phoeth-fannau bioamrywiaeth lle mae tegeirianau yn parhau i oroesi ochr yn ochr ag adar canu, gloÿnnod byw ac amrywiaeth eang o bryfed sydd mewn perygl.

Mae'r clwb wedi gweithio’n galed i gyfathrebu ei ymdrechion o fewn y gymuned ehangach, gan ymgysylltu â gwirfoddolwyr a disgyblion ysgol i ddangos iddynt fod cyrsiau golff yn cynnwys cynefinoedd hynod bwysig.

Aelod cabinet dros addysg ac adfywio, Charles Smith

Dywedodd Simon Hopkin, rheolwr Clwb Golff Y Pîl a Chynffig: “Diolch i Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ac yn enwedig i Mark Blackmore a arweiniodd y Prosiect Dunes 2 Dunes ar gyfer y gwaith gwych maent wedi ei wneud i’n helpu ni i gyflawni’r wobr genedlaethol hon.

“Mae’r gwaith wedi cael croeso mor arbennig gan aelodau nes ein bod yn cynllunio creu mwy o dwyni ochr yn ochr ag ardaloedd blodau gwyllt naturiol a glannau gwenyn fel rhan o’n cynllun rheolaeth ecolegol parhaus.”

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y