Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Clwb Brenhinol Porthcawl yn ennill Tystysgrif GEO

Clwb Brenhinol Porthcawl yw’r Clwb Golff cyntaf yng Nghymru i dderbyn gwobr cynaladwyedd Tystysgrif GEO (Sefydliad Amgylcheddol Golff) ar ôl derbyn cymorth gwerthfawr gan brosiect ‘Twyni i Dwyni’ Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Mae prosiect ‘Twyni i Dwyni’, sy’n cael ei gyllido drwy’r Cynllun Rheoli Cynaliadwy, gyda chefnogaeth gan Raglen Datblygu Gwledig Llywodraeth Cymru a’r Undeb Ewropeaidd, yn gydweithrediad rhwng sefydliadau, tirfeddianwyr, ffermwyr a chyrsiau golff, yn gweithio gyda'i gilydd i reoli arfordir Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr mewn ffordd gynaliadwy.

Mae’r clwb golff wedi gweithio’n eithriadol o galed yn cyflawni gwaith ar raddfa fawr i gael gwared â’r eithin gwael er mwyn ailsefydlu mannau tywodlyd agored a hyrwyddo adfywiad y grug arfordirol. Bu eu hymdrech yn llwyddiant ysgubol a bydd yn arwain at adfer glaswelltiroedd arfordirol iachach.

Bu’r staff yn y clwb golff hefyd yn rhagweithiol yn creu ac yn adfer cynefinoedd ar gyfer y Fadfall Ddŵr Gribog Fawr - rhywogaeth warchodedig Ewropeaidd - a buont yn trafod gyda’r Grŵp Cadwraeth Amffibiaid ac Ymlusgiaid er mwyn gwella cyflwr y pyllau presennol sydd wedi eu lleoli ar y cwrs. Gellir gweld adar fel y Llinos, y Cudyll Coch a Bras yr Eira yma hefyd.

Llongyfarchiadau i Glwb Golff Brenhinol Porthcawl ar ennill y dystysgrif ryngwladol hon sy’n arwydd o amgylchedd golff gwych. Mae gan y clwb ymrwymiad clir i natur, cynaladwyedd, amddiffyn glaswelltir arfordirol ac adfer cynefinoedd.

Cynghorydd Charles Smith, Aelod Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr dros Addysg ac Adfywiad

Mae Rhaglen Datblygu Gwledig Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru 2014-2020, yn cael ei chyllido gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru.

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y