Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Chwyldro ynni yn cyflwyno cyfleoedd economaidd enfawr

Mae lle yn rheng flaen chwyldro ynni'r DU yn cynrychioli un o gyfleoedd economaidd mwyaf Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr dros y 30 mlynedd nesaf.

Dyna farn Aelodau'r Cabinet o Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr sydd wedi cymeradwyo Cynllun Ynni Clyfar newydd, sy'n esbonio sut gall Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr dyfu i fod yn barth arloesedd carbon isel er mwyn bodloni targedau datgarboneiddio’r DU erbyn 2050.

Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yw un o dair ardal awdurdod lleol yn unig sydd wedi cael eu dewis gan Lywodraeth y DU i ddatblygu cynlluniau ynni carbon isel a allai gael eu dyblygu yn eu tro mewn lleoedd eraill ledled y wlad.

Mae prosiectau sydd eisoes yn cael eu datblygu'n lleol yn cynnwys rhwydwaith gwres yn cysylltu cartrefi ac adeiladau cyhoeddus ym Mhen-y-bont ar Ogwr, a chynllun dŵr pwll glo Caerau, sy'n ymwneud â defnyddio dŵr tanddaearol fel ffynhonnell gwres i gynhesu cartrefi yng Nghwm Llynfi.

Nid yw Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn rhoi unrhyw arian sy’n perthyn iddo tuag at y cynlluniau posibl. Yn hytrach, mae'n defnyddio gwahanol fathau o gyllid grant ar gyfer unrhyw gostau, ac yn canolbwyntio ar ddenu buddsoddiadau gan y sector cyhoeddus a'r sector preifat.

Ni allaf or-bwysleisio mor falch a chyffrous ydym ni i fod yn arwain y gad ar ddatblygu prosiectau ynni a allai helpu i gyfrannu at y targed cenedlaethol o leihau allyriadau nwyon tŷ gwydr y DU yn sylweddol erbyn 2050.

Ni yw'r awdurdod lleol cyntaf yng Nghymru i ddatblygu'r fath strategaeth ynni, ac rydym yn bwriadu ymddwyn fel catalydd er mwyn i Fwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr dyfu’n barth arloesedd carbon isel.

Os ydym yn cymryd rôl ragweithiol wrth ddarparu cyfleoedd ar gyfer datblygu'r modelau busnes, cadwyni cyflenwi a thechnoleg fydd eu hangen, gallwn sicrhau y bydd Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cael y budd economaidd mwyaf posibl o'r chwyldro ynni.

Cynghorydd Richard Young, Aelod Cabinet dros Gymunedau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Ategodd y Cynghorydd Young: "Mae'r ffocws cychwynnol ar ddatgarboneiddio gwres domestig trwy ddod â’r defnydd o danwyddau ffosil i ben. Does dim un datrysiad sy'n addas i bob cartref, ond rwy'n frwdfrydig iawn yn sgil ein trafodaethau cynnar ynghylch yr opsiynau posibl ar gyfer cynhyrchu ynni adnewyddadwy a defnyddio ystod eang o dechnolegau.

"Rydyn ni eisoes yn gwneud cynnydd. Er enghraifft, rydyn ni wedi bod yn gweithio gydag Energy Systems Catapult wrth dreialu math blaengar o declyn rheoli ynni cartref a allai gefnogi’r gwaith o ddylunio systemau gwres carbon isel sy’n fwy deniadol i ddefnyddwyr."

Roedd Cynllun Ynni Clyfar Pen-y-bont ar Ogwr hefyd yn bwnc llosg yn ystod cynhadledd ynni a gynhaliwyd gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr fis diwethaf, lle daeth nifer o randdeiliaid ynghyd, gan gynnwys Llywodraeth Cymru, Wales and West Utilities, a Western Power Distribution.

Ategodd y Cynghorydd Young: "Bydd gweithio mewn partneriaeth wrth wraidd yr holl brosiectau ynni sydd ar y gweill, felly roedd yn wych cael cynrychiolwyr o gymaint o wahanol randdeiliaid posibl i drafod sut rydym yn mynd ati i’w cyflawni."

Awdurdod Cyfun Manceinion Fwyaf a Chyngor Dinas Newcastle yw'r ddau awdurdod lleol arall sy’n arddangoswyr ar gyfer rhaglen Systemau Clyfar a Gwres y DU.

Chwilio A i Y