Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Ceisio barn ar ddatblygiad fferm wynt newydd sylweddol

Mae ymgynghoriad cyhoeddus ar fin cychwyn ar gynigion a allai weld fferm wynt 26 tyrbin ar y tir yn cael ei datblygu ar dir rhwng cymoedd Llynfi ac Afan.

Mae’r datblygiad fferm wynt, o’r enw Y Bryn, yn cael ei gynnig gan y cwmnïau ynni, Coriolis Energy ac ESB. Byddai’n cael ei rannu rhwng dwy ardal o goedwig ar dir sy’n eiddo i Lywodraeth Cymru ac yn cael ei reoli gan Cyfoeth Naturiol Cymru.

Gan fod peth o’r tir datblygu yn gorwedd o fewn ffiniau Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-nedd Port Talbot, trefnwyd arddangosfeydd cyhoeddus yn y ddwy ardal i helpu i roi cyhoeddusrwydd i’r cynigion:

  • Dydd Llun 21 Mehefin: Clwb Rygbi Maesteg, Ffordd Llynfi, Maesteg (CF34 9DS) rhwng 1yp-7yh.
  • Dydd Mawrth 22 Mehefin: Canolfan Gymunedol Bryn, Ffordd Maesteg, Bryn (SA13 2RY) rhwng 1yp-7yh.
  • Dydd Mercher 23 Mehefin: Canolfan Gymunedol Cwmafan, Ffordd Depot, Port Talbot (SA12 9BA) rhwng 1yp-7yh.
  • Dydd Iau 24 Mehefin: Clwb Athletau Cefn Cribwr, 47 Ffordd Cefn, Cefn Cribwr (CF32 0BA) between 1yp-7yh.
  • Dydd Sadwrn 26 Mehefin: Canolfan Gymunedol Taibach, Ffordd Duke, Taibach SA13 1NA rhwng 12yp-4yp.

Er mwyn annog pobl i roi eu barn, mae gwefan wedi’i sefydlu sy’n darparu manylion llawn am y prosiect yn ogystal â gwybodaeth am y gwahanol ffyrdd y gall preswylwyr gymryd rhan yn yr ymgynghoriad.

Er nad yw’r prosiect hwn wedi’i gynnig gan gynghorau Pen-y-bont ar Ogwr na Castell-nedd Porth Talbot ac er ei fod yn cynnwys tir sy’n eiddo i Lywodraeth Cymru, rydym eisiau sicrhau bod cymaint o bobl â phosibl yn cymryd rhan yn yr ymgynghoriad.

Oherwydd bod dyluniad ac ystod y fferm wynt yn debygol o esblygu dros amser, mae’n bwysig i gynifer o drigolion â phosibl gynnig eu barn. Mae hwn yn gynllun sylweddol sydd, os yw’n llwyddiannus, yn addo darparu digon o ynni glân i bweru mwy na 125,000 o gartrefi. Fodd bynnag, byddai effaith weledol sylweddol hefyd gan y byddai’r tyrbinau arfaethedig ymysg y talaf a welwyd hyd yma yn ardal de Cymru. Ar y cam hwn, mae’r prosiect yn cynnwys hyd at 26 tyrbin a seilwaith cysylltiedig fel cyfleuster storio batri, is-orsafoedd ar y safle a thraciau mynediad.

Gan ei fod yn cael ei gynnig fel Datblygiad o Arwyddocâd Cenedlaethol o dan Ddeddf Gynllunio (Cymru) 2015, bydd angen i Arolygiaeth Gynllunio Cymru wneud argymhelliad i Weinidogion Cymru, a fydd yn cael y gair olaf ynghylch cymeradwyo caniatâd cynllunio neu beidio. Gobeithiaf y bydd pobl yn gwneud defnydd llawn o’r cyfle hwn i astudio’r cynnig yn fanylach, gofyn cwestiynau a dweud eu dweud.

Dywedodd yr Aelod Cabinet dros Gymunedau, y Cynghorydd Stuart Baldwin

I ddysgu mwy am y gwahanol ffyrdd y gallwch gymryd rhan yn yr ymgynghoriad, ewch i www.ybryn-windfarm.cymru/

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y