Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Ceisiadau’n agor am lety Gofal Ychwanegol newydd ym Maesteg ac Ynysawdre

Gall preswylwyr posibl nawr wneud cais i fyw yn y ddau ddatblygiad Gofal Ychwanegol sydd bron â chael eu cwblhau ym Maesteg ac Ynysawdre.

Mae disgwyl y bydd Tŷ Llwynderw, sy’n datblygu ar hen safle Ysgol Gyfun Iau Maesteg a Thŷ Ynysawdre, sy’n cael ei ddatblygu'r drws nesaf i Goleg Coleg Cymunedol y Dderwen, wedi ei cwblhau ym mis Medi/Hydref 2018.

Mae’r cynlluniau newydd yn cael eu hadeiladu mewn partneriaeth â Linc Cymru a Chyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr a bydd gan breswylwyr sy’n byw mewn fflatiau Gofal Ychwanegol eu tenantiaeth eu hunain trwy Linc.

Mae Gofal Ychwanegol yn rhoi’r gallu i denantiaid fyw yn eu fflatiau eu hunain gyda’r holl offer y mae arnynt eu hangen i aros yn ddiogel ac annibynnol a chael mynediad at ofal ar y safle hefyd gan y Cyngor. Bydd pob datblygiad yn cynnwys ystod o gyfleusterau cymunedol, yn cynnwys ystafell fwyta, lolfa, ystafell golchi, salon, ystafell weithgareddau a gerddi cymunedol.

Bydd y ddau ddatblygiad ym Maesteg ac Ynysawdre yn galluogi tenantiaid i barhau i fyw’n annibynnol a byddant yn helpu i ateb anghenon newidiol pobl wrth iddynt dyfu'n hŷn.

Bydd cyfanswm o 45 fflat Gofal Ychwanegol yn y ddau ddatblygiad ar y cyd, a bydd gan bob un naill ai un neu ddwy ystafell wely. Petaech chi, neu rywun rydych chi’n ei adnabod, yn elwa o’r fflatiau Gofal Ychwanegol hyn, byddwn i’n eich annog i ddysgu mwy ac i wneud cais cyn gynted â phosibl.

Cynghorydd Phil White, Aelod Cabinet dros y Gwasanaethau Cymdeithasol a Chymorth Cynnar, Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Dywedodd Richard Sheahan, Rheolwr Byw’n Annibynnol Linc Cymru: “Rydyn ni’n edrych ymlaen at groesawu’r preswylwyr cyntaf i’r cyfleusterau arloesol hyn. Bydd y cynlluniau hyn yn gaffaeliaid gwerthfawr yn y gymuned leol, yn cynnig tai Gofal Ychwanegol, gofal preswyl a chyfleoedd cyflogaeth. Os oes gennych ddiddordeb ac rydych chi’n bodloni’r meini prawf, gwnewch gais nawr.”

Mae angen i breswylwyr posibl fodloni meini prawf penodol, megis byw yn ardal Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, bod ar y cyfan dros 65 mlwydd oed a meddu ar gynllun gofal a chymorth gan y gwasanaethau cymdeithasol eisoes, neu’n aros am asesiad.

Mae’r costau'n cynnwys rhent, tâl gwasanaeth (gan gynnwys gwres, dŵr poeth, cyfraddau dŵr a chinio ganol dydd), trwydded deledu, y dreth gyngor, trydan ac yswiriant cynnwys. Mae’n bosibl y bydd tenantiaid yn gymwys am Fudd-daliadau Tai, yn dibynnu ar eu hamgylchiadau personol.

I ddysgu mwy neu i ychwanegu eich enw at y rhestr gais, ffoniwch Linc Cymru ar 02920 474030 neu 02920 474754.

Chwilio A i Y