Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Cefnogi gweithwyr sy’n dychwelyd i’r gweithle yn dilyn cyfnod o warchod

Mae canllawiau i gyflogwyr ar gefnogi gweithwyr sy’n dychwelyd i’r gweithle yn dilyn cyfnod o warchod wedi'u cyhoeddi ar wefan Cymru Iach ar Waith.

Yn ystod yr ymateb i'r pandemig COVID-19, derbyniodd staff yr ystyriwyd eu bod yn eithriadol o agored i niwed yn glinigol lythyr gan y Prif Swyddog Meddygol, eu meddyg teulu neu feddyg ymgynghorol y GIG yn eu cynghori i aros gartref.

Yn dilyn rhewi’r cyngor i bobl warchod eu hunain ar 16 Awst, gofynnwyd i sefydliadau ystyried sut y gallent gefnogi gweithwyr sy'n dychwelyd i'r gweithle.

Mae'r canllawiau ar wefan Cymru Iach ar Waith, sy'n addasiad o'r canllawiau a gafodd eu datblygu gan GIG Cymru, yn cynnwys awgrymiadau gwych i reolwyr er mwyn cefnogi eu gweithwyr ac yn trafod y meysydd canlynol:  

  • Sut y gallai gweithwyr sydd wedi bod yn gwarchod fod yn teimlo am ddychwelyd i'r gwaith
  • P'un a yw’n ddigon diogel a hanfodol i'r gweithiwr ddychwelyd i'r gwaith
  • Ymgymryd ag asesiad risg cyn i'r gweithwyr ddychwelyd i'r gwaith
  • Adnoddau ar gyfer lles emosiynol a meddyliol

Mae'n bosibl nad yw gweithwyr sydd wedi bod yn gwarchod wedi ymweld â mannau cyhoeddus ers sawl mis a bydd nifer ohonynt yn bryderus iawn wrth ddychwelyd i'r gweithle. Efallai bydd angen cymorth ychwanegol arnynt felly cyn, ac yn dilyn eu dychweliad i'r gweithle.

Lle y bydd rheolwr yn nodi ei bod hi'n hanfodol i weithiwr ddychwelyd i'r gweithle er mwyn cyflawni ei rôl, dylid ond ei wahodd yn ôl pan mae'n ddigon diogel i wneud hynny, yn unol â chanllawiau gan y llywodraeth a chanlyniad yr asesiad risg COVID-19 .

Mae blaenoriaethu iechyd corfforol a meddyliol eich gweithwyr yn hanfodol er mwyn sicrhau y gallant barhau i weithio'n effeithiol yn yr hirdymor.

Dywedodd arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Huw David

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y