Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Cefnogaeth i weithwyr Ffatri Injans Ford

Mae uwch aelodau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi disgrifio’r penderfyniad i gau ffatri Ford ym Mhen-y-bont ar Ogwr fel ‘yr ergyd unigol fwyaf i’n heconomi ers cau’r pyllau glo.’

Ond mae Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, y Cynghorydd Huw David, wedi addo y bydd yr awdurdod yn llwyr gefnogi gweithwyr y ffatri, a bod camau eisoes yn cael eu cymryd.

Dywedodd: “Mae ffatri Ford ym Mhen-y-bont ar Ogwr wedi bod y cyflogwr unigol mwyaf yn y sector preifat, ac wrth galon y gymuned, am bron i ddeugain mlynedd. Rydyn ni’n teimlo dros bawb y mae’r penderfyniad hwn yn effeithio arnyn nhw, ac rydyn ni’n erfyn ar Ford i ailystyried ac i weithio gyda Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU i gadw’r ffatri hon ar agor.

“Mae hon yn sefyllfa ofnadwy i’r staff yn ffatri Ford, ac yn anffodus, bydd yn cael effaith ganlyniadol ar nifer o fusnesau eraill sy’n cyflenwi gwasanaethau i’r ffatri, ac ar yr economi yn ehangach hefyd.

“Ers i’r sïon am ddyfodol y ffatri ddechrau ym mis Ionawr, rydyn ni wedi bod yn gweithio gyda’n cyfeillion yn Llywodraeth Cymru i gael tîm ymateb arbenigol yn barod.

“Mae’r tîm yn cynnwys sefydliadau a fydd yn cydweithio i gefnogi gweithwyr Ford. Mae’n cynnwys cynrychiolwyr o’r cyngor, Llywodraeth Cymru, yr Adran Gwaith a Phensiynau, Canolfan Byd Gwaith, Busnes Cymru, Gyrfa Cymru, Coleg Penybont a mwy.

“Bydd y tîm ymateb hwn yn gallu gweithio mewn partneriaeth i gynnig amrywiaeth eang o gymorth i bobl sy’n colli swyddi a helpu pobl i gael gafael ar waith newydd a chyfleoedd hyfforddi.

“Mae staff Ford yn fedrus iawn, ac yn weithwyr o’r radd flaenaf. Pan fo hynny’n bosib, byddwn yn annog busnesau eraill yn y fwrdeistref sirol i gynnig gwaith arall iddyn nhw.

“Mae gennym nifer o gynlluniau ar waith, a all gefnogi hyn, fel cronfa ReAct, sy’n helpu cyflogwyr newydd â chostau recriwtio a hyfforddi, neu raglen Cyflogadwyedd Pen-y-bont ar Ogwr, sy’n helpu pobl i addasu, ailhyfforddi, ennill sgiliau newydd a manteisio ar gyfleoedd newydd.”

Heb amheuaeth, dyma’r ergyd unigol fwyaf i’n heconomi ers cau’r pyllau glo ddechrau’r 1980au. Dyna pryd y daeth Ford Pen-y-bont ar Ogwr i amlygrwydd, ac mae wedi chwarae rhan bwysig yn y fwrdeistref sirol ers hynny.

Bydd y cyngor a’i bartneriaid yn gwneud popeth y gallwn ni i gefnogi'r gymuned gyfan, yn ogystal â gweithwyr Ford, ac i leihau’r effaith ar yr economi leol gymaint â phosib.

Ond, os bydd y ffatri’n cau, bydd Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr angen buddsoddiad sylweddol gan Lywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru er mwyn lleddfu rhywfaint ar yr effaith anferth y bydd hyn yn ei chael ar yr economi leol, ar yr ardal ac ar y gymuned gyfan.

Cynghorydd Richard Young, Aelod Cabinet dros Gymunedau

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y