Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Cefnogaeth gyhoeddus gref i Brif Gynllun Canol Tref Pen-y-bont ar Ogwr

Mae cynlluniau newydd uchelgeisiol a allai newid wyneb canol tref Pen-y-bont ar Ogwr wedi cael cefnogaeth gyhoeddus gref.

Cymerodd dros 1,400 o bobl ran mewn ymgynghoriad cyhoeddus a ofynnodd am farn ar gynigion fel creu sgwâr tref newydd, symud Coleg Pen-y-bont ar Ogwr i ganol y dref a defnyddio adeiladau adfeiliedig a gwag i greu siopau a thai newydd.

Roedd yr ymgynghoriad hefyd yn gwahodd sylwadau ar wella mynediad i gerbydau i'r dref, adleoli gorsaf yr heddlu, adeiladu mynedfa uwch i orsaf reilffordd, cyflwyno gwaith tirlunio newydd a mwy. 

Wedi'i gynllunio i greu ardaloedd agored gwell yng nghanol y dref ac i sicrhau cydbwysedd newydd rhwng manteision cerddwyr a gofynion ar gyfer gwell mynediad, mae'r cynllun 10 mlynedd yn defnyddio dull 'parthol' o greu cyfleoedd manwerthu, creu gofod masnachol a swyddfeydd newydd, cyflwyno gwaith newydd ar gyfer tir cyhoeddus a darparu gwell cyfleusterau trafnidiaeth.

Gyda chymorth ar waith gan berchnogion busnes a rhanddeiliaid ehangach, roedd 84 y cant o'r ymatebwyr i'r ymgynghoriad cyhoeddus yn cytuno â'r weledigaeth gyffredinol ar gyfer canol y dref, tra bod 65 y cant yn cytuno y byddai symud rhan o gampws Coleg Pen-y-bont ar Ogwr a sefydliadau addysgol eraill yn helpu i wella a hybu nifer yr ymwelwyr. 

Roedd 87 y cant arall o blaid creu sgwâr tref newydd a mwy o fannau gwyrdd, tra bod 76 y cant yn cytuno â'r cynigion ar gyfer gwella'r ardal o amgylch yr orsaf reilffordd a chytunodd 83 y cant y dylid creu mynedfa newydd yn Heol Tremains.

Dywedodd cyfanswm o 61 y cant yr hoffent weld mwy o gyfleoedd i fyw yn y dref, tra bod safbwyntiau ynghylch a ddylai traffig ddychwelyd i ganol y dref yn gymysg – roedd 44 y cant o blaid ailagor yn rhannol, credai 35 y cant y dylai'r trefniadau presennol barhau, a chredai 21 y cant y dylid agor pob ffordd i draffig. 

Ffafriodd 78 y cant lwybr treftadaeth sy'n cysylltu asedau hanesyddol y dref, a theimlai 60 y cant y gallai'r uwchgynllun helpu pobl ifanc i fwynhau cysylltiad gwell â chanol eu tref.

Mewn ardaloedd eraill, roedd 71 y cant yn cytuno â'r cynigion ar gyfer Stryd Bracla, Stryd Nolton ac Oldcastle, roedd 75 y cant yn cytuno â chynlluniau ar gyfer craidd manwerthu'r dref, ac roedd 79 y cant yn cytuno â chynlluniau ar gyfer y chwarter diwylliannol a chaffis.

Er bod 41 y cant o'r ymatebwyr o'r farn bod y trefniadau trafnidiaeth gyhoeddus presennol yn ddigonol, dywedodd 75 y cant y byddai canol y dref yn elwa o well cysylltiadau teithio llesol.

Roedd hwn yn ymateb ardderchog i'r ymgynghoriad cyhoeddus deuddeg wythnos, a hoffwn ddiolch i bawb a gymerodd ran a rhannu eu barn ar y cynlluniau newydd uchelgeisiol. O'r adborth a dderbyniwyd, mae'n amlwg bod y rhan helaeth o gyfranogwyr o blaid y cynlluniau. Wedi'r cyfan, mae'n gyfle enfawr i addasu a gwneud newidiadau sy'n adlewyrchu tueddiadau modern o ran sut mae canol trefi'n cael eu defnyddio’n amlach, ac i drawsnewid ac adfer tref Pen-y-bont ar Ogwr fel calon y gymuned sydd wedi'i hadeiladu o'i amgylch.

Mae'r ymgynghoriad hefyd wedi dangos pa mor anodd yw dod o hyd i ateb cytbwys i faterion penodol. Er enghraifft, mae'r ystod eang o safbwyntiau gwahanol a fynegwyd ynghylch a ddylid caniatáu i gerbydau ddychwelyd i ganol trefi yn dangos pam ei bod mor bwysig mynd i’r afael â'r mater hwn yn iawn, a bydd angen inni edrych ar hyn yn fanwl iawn. Gyda chynnydd y rhyngrwyd a thueddiadau siopa modern eraill, mae'n rhaid i ni hefyd dderbyn bod y modd y mae pobl yn defnyddio canol trefi wedi newid am byth. Dyna pam fod y cynlluniau hyn wedi'u cynllunio i fod yn gatalydd ar gyfer twf yn y dyfodol.

Drwy ddefnyddio dull 'parthol' sydd wedi'i ddiffinio'n glir, gallwn wneud cais am fathau penodol o gyllid gan lywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru, bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, buddsoddiad preifat a mwy. Bydd canlyniadau'r ymgynghoriad cyhoeddus nawr yn cael eu bwydo i mewn i'r uwchgynllun cyffredinol, a bydd swyddogion yn sicrhau bod ei bolisïau'n cyd-fynd yn llwyr â'r Cynllun Datblygu Lleol drafft newydd cyn i adroddiad pellach gael ei gyflwyno i'w gytuno arno’n derfynol. Mae'r uwchgynllun yn cynnig ffordd unigryw ymlaen ar gyfer sicrhau dyfodol canol tref Pen-y-bont ar Ogwr, ac mae'r safbwyntiau hyn yn chwarae rhan hanfodol a phwysig wrth ei helpu i ddatblygu.

Dywedodd y Cynghorydd Charles Smith, Aelod Cabinet dros Addysg ac Adfywio

Chwilio A i Y