Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Cau lonydd dros nos er mwyn gwneud gwaith ehangu melinau papur

Mae gyrwyr wedi cael rhybudd y bydd mwy o gau lonydd dros nos yn digwydd yn fuan fel rhan o waith ail-wynebu ar ran o’r A4063 ger Maesteg.

Yn rhan o ehangiad parhaus gwerth £100m Melinau Papur WEPA, roedd disgwyl i'r gwaith gael ei gwblhau yr wythnos ddiwethaf ond oherwydd tywydd gwael ac anawsterau gweithredol gyda phlanhigion ni lwyddwyd i orffen y gwaith.

Disgwylir i'r gwaith sydd wedi’i aildrefnu ddigwydd ar 8 Tachwedd rhwng 11pm a 4am y diwrnod canlynol. Bydd hyn yn effeithio ar yr A4063 o'r gilfan gyferbyn â’r melinau papur hyd at fynediad Cefn Ydfa. Mae'r oriau cau wedi'u dewis yn ofalus er mwyn lleihau anghyfleustra ac amhariadau i yrwyr, ac mae gwyriadau dros dro ar waith ar yr A4063, B4281, A4107 a’r B4282.

Er bod y gwaith wedi’i gynllunio ar gyfer un noson, os bydd tywydd yn broblem efallai y bydd yn rhaid oedi unwaith eto, gyda 9 a 10 Tachwedd yn cael eu nodi fel dyddiadau wrth law - rhwng yr un slot amser. Gosodir arwyddion os bydd yr oediadau hyn yn digwydd.

Mae'r gwaith ail-wynebu yn rhan o ehangiad parhaus gwerth £100m y melinau papur a bydd yn arwain at greu mynedfa newydd i'r safle. Cymeradwyodd yr awdurdod lleol gynlluniau ehangiad a fydd yn diogelu 270 o swyddi presennol ac yn creu 54 o swyddi newydd.

Ar ôl cwblhau’r gwaith, disgwylir y bydd y safle yn creu 65,000 tunnell ychwanegol o bapur cegin a thoiled ar gyfer y farchnad ym Mhrydain bob blwyddyn.

Fel rhan o’r cynlluniau, mae WEPA hefyd yn cyfrannu £80,000 tuag at fesurau tawelu traffig newydd ar yr A4063 ger Goetre-hen, a llwybr teithiol llesol arfaethedig ar gyfer Cwm Llyfni.

Yn anffodus oherwydd tywydd gwael a phroblem weithredol gyda phlanhigion, ni lwyddwyd i gwblhau’r gwaith hwn ac erbyn hyn disgwylir i’r gwaith gael ei gwblhau yr wythnos nesaf.

Fel ffordd allweddol i mewn ac allan o Faesteg, mae'r awdurdod lleol a chontractwyr ar gyfer y melinau papur yn gwneud pob ymdrech i leihau’r amhariad wrth i’r gwaith allweddol hwn fynd rhagddo.

Cynghorydd Stuart Baldwin, yr Aelod Cabinet dros Gymunedau

Chwilio A i Y