Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Casgliadau ailgylchu a gwastraff ym Melin Wyllt

Mae cynlluniau'n cael eu datblygu ar gyfer adolygiad o'r trefniadau ailgylchu a gwastraff presennol ym Melin Wyllt a fydd yn ceisio ymgysylltu â phreswylwyr ac ystyried lleoliad mannau casglu o amgylch yr ystâd.

Dywedodd y Dirprwy Arweinydd Hywel Williams: "Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Tai Cymoedd i'r Arfordir a Kier yn parhau i weithio mewn partneriaeth i ddarparu gwasanaeth gwastraff ac ailgylchu effeithiol ar draws yr ystâd, ac i fynd i'r afael ag unrhyw faterion a allai godi.

"Yn ystod y tywydd poeth diweddar, bu'n rhaid i Kier ad-drefnu ei weithlu ar ôl i nifer o staff orfod hunanynysu oherwydd cyswllt posibl â rhywun a oedd wedi profi'n bositif am coronafeirws.

"O ganlyniad, nid oedd modd cwblhau pob casgliad ddydd Gwener 15 Gorffennaf, ond gwnaed trefniadau amgen fel bod criwiau'n dychwelyd i'r ystâd cyn gynted â phosibl.

"Rwy'n falch o weld bod yr holl ailgylchu nad oedd wedi'i gasglu ddydd Gwener bellach wedi cael ei gasglu, a bod staff a oedd gynt yn ynysu nawr yn ôl yn eu gwaith, ac mae’r gwasanaeth yn rhedeg fel arfer unwaith eto.

"Ar yr un pryd, mae aelodau wardiau lleol yn parhau i gynrychioli ac ymgysylltu â thrigolion, fel y mae Tai Cymoedd i'r Arfordir, sy'n ymateb i alwadau am sbwriel sy'n cael ei adael y tu allan i fannau casglu cymunedol ar yr ystâd, ac sy'n sicrhau bod unrhyw dipio anghyfreithlon yn cael ei glirio cyn gynted â phosibl.

"Rydym wedi gwneud llawer o waith ym Melin Wyllt i osod biniau ychwanegol a symud rhai o'r mannau casglu cymunedol i'w gwneud yn fwy hygyrch i breswylwyr ac yn llai cyfleus ar gyfer pobl sy’n tipio’n anghyfreithlon neu bobl sy'n benderfynol o gam-drin y system.

"Rydym hefyd wedi ymgysylltu â thrigolion i'w hannog i ddefnyddio'r system yn effeithiol a lleihau'r potensial ar gyfer profi unrhyw broblemau.

"Rydym nawr am edrych o'r newydd ar y system ac yn ymgysylltu â phreswylwyr i weld beth sy'n gweithio'n dda, adolygu a ellir gwneud unrhyw welliannau pellach, ac ystyried sut y gallwn barhau i weithio gyda'n gilydd i sicrhau bod y system ailgylchu a gwastraff yn parhau i redeg yn effeithiol.

"Mae hyn yn cael ei drafod ar hyn o bryd a byddwn yn cyhoeddi rhagor o fanylion yn fuan."

Chwilio A i Y