Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Caru Porthcawl a'i chadw'n lân!

Mae plant ysgol ym Mhorthcawl am ddod â'r holl gymuned ynghyd i helpu i fynd i'r afael â phroblemau sbwriel ar strydoedd a thraethau'r dref.

Mae pum ysgol gynradd yn cymryd rhan mewn prosiect newydd a fydd yn helpu disgyblion i ddysgu mwy am effaith negyddol sbwriel ar yr amgylchedd.

Ar ôl archwilio’r strydoedd cyfagos i weld pa sbwriel sydd i'w weld, a chanfod beth y gellir ei ailgylchu, bydd y plant yn cymharu eu casgliad nhw â'r sbwriel sydd i'w weld ar draethau Porthcawl.

Yna, bydd y plant yn creu eu sloganau a'u posteri eu hunain ynglŷn ag atal sbwriel, cyn y bydd detholiad o'r dyluniadau buddugol yn cael eu dewis i'w cynnwys ar finiau a pholion lampau ar hyd glan y môr ac ar y prif ffyrdd i mewn i’r dref.

Hefyd, bydd y disgyblion yn dychwelyd i'r strydoedd a'r traethau yn mis Mehefin i gasglu sbwriel yn yr un mannau i weld a fyddant yn canfod gwahanol fathau o ddeunydd yn yr haf o'i gymharu â'r gaeaf.

Prosiect ar y cyd yw hwn rhwng Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Cadwch Gymru'n Daclus a Chyngor Tref Porthcawl, a bydd 'Surfers Against Sewage' a 'Sea Quest' yn ymuno hefyd i ddysgu plant am effeithiau niweidiol sbwriel ar ein traethau ac yn ein moroedd.

Mae'r ffaith bod hanner poblogaeth Cymru'n cyfaddef eu bod yn taflu sbwriel yn syfrdanol. Mae'n broblem sy'n effeithio ar bob un ohonom, ac yma yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, rydym yn gwario oddeutu £1.5m ar godi sbwriel bob blwyddyn. Oni fyddai'n well gan drethdalwyr lleol helpu i atal sbwriel yn y lle cyntaf, a gwario arian ar wasanaethau hanfodol eraill yn lle?

Er bod modd rhoi dirwy i'r rheiny sy'n euog, mae angen eu gweld nhw'n gollwng y sbwriel yn y fan a'r lle, felly’r ffordd orau o fynd i'r afael â sbwriel yw atal y broblem yn y lle cyntaf. A does dim lle gwell i ddechrau nag ysgolion lle mae modd i blant ddysgu sut i fod yn gyfrifol â'u sbwriel a gobeithio newid arferion gwael eu teuluoedd hefyd."

Bydd negeseuon y plant ynglŷn ag atal taflu sbwriel i'w gweld ym mhobman ym Mhorthcawl yn fuan. Gobeithio y bydd pawb yn cefnogi dymuniad y plant bod pawb yn caru eu tref ac yn ei chadw'n lân

Hywel Williams, Dirprwy Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Bydd Ysgol Gynradd Porthcawl, Ysgol Gynradd Notais, Ysgol Gynradd West Park, Ysgol Gynradd y Drenewydd yn Notais ac Ysgol St Clare's yn cymryd rhan yn y prosiect hwn.

Chwilio A i Y