Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Cartrefi gofal lleol y cyntaf i elwa o'r brechlyn atgyfnerthu newydd

Mae preswylwyr agored i niwed mewn cartrefi gofal wedi cael dos atgyfnerthu o'r brechlyn Covid-19 fel rhan o'r cam diweddaraf yn rhaglen frechu Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg.

Ar hyn o bryd, mae rhaglen y brechlyn atgyfnerthu'n targedu staff rheng flaen iechyd a gofal cymdeithasol a phobl agored i niwed sy'n 80 mlwydd oed neu hŷn. Yn nes ymlaen, bydd yn canolbwyntio ar bobl sydd â chofnod o gyflwr iechyd penodol neu system imiwnedd wan, a phobl 50 mlwydd oed a throsodd.

Mae'r brechlynnau atgyfnerthu'n cael eu rhoi yn y drefn a ddilynwyd ar gyfer camau dos cyntaf ac ail ddos y rhaglen frechu, a bydd llythyrau apwyntiad yn cael eu hanfon at bawb yng ngrwpiau blaenoriaeth un i naw sydd eisoes wedi cael dau ddos o'r brechlyn.

Dywedodd Arweinydd y Cyngor, Huw David: "Drwy gydol y pandemig, mae Cymru wedi arwain y ffordd o ran y rhaglen frechu, ac mae'n dda gweld bod cam y dos atgyfnerthu wedi'i gwblhau'n barod yn ein cartrefi gofal lleol.

"Mae system apwyntiadau'n cael ei defnyddio ar gyfer y pigiadau atgyfnerthu, ac nid oes sesiynau 'galw i mewn' ar hyn o bryd. Rydych yn gymwys i gael y brechlyn atgyfnerthu os ydych yn un o'r naw grŵp blaenoriaeth uchaf a bod chwe mis neu fwy wedi mynd heibio ers ichi gael eich ail ddos.

"Bydd eich llythyr apwyntiad yn rhoi'r manylion llawn o ran ble y dylech fynd i gael eich pigiad atgyfnerthu. Sylwch, os gwelwch yn dda, na ddylech gysylltu â meddygfeydd teulu ynghylch rhaglen y dos atgyfnerthu, gan eu bod nhw'n canolbwyntio ar frechiadau ffliw y gaeaf ar hyn o bryd.

“Mae mwy o wybodaeth ar gael ar wefan Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg.”

Chwilio A i Y