Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Cartref newydd ym Metws ar gyfer Ysgol Gynradd Gymraeg Cwm Garw gynt

Mae disgyblion a staff yn ymgartrefu yn yr ysgol newydd sbon, Ysgol Gynradd Gymraeg Calon y Cymoedd sydd wedi agor ei drysau ym Metws.

Mae Ysgol Gynradd Gymraeg Cwm Garw gynt, a oedd yn un o'r pedair ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, wedi'i hailenwi a'i hail-leoli o Bontycymer i'w chartref newydd wrth ymyl Ysgol Gynradd Betws, a agorwyd fis Ionawr y llynedd.

Mae datblygiad y ddwy ysgol yn cynrychioli buddsoddiad addysgol o £10.8 miliwn yn rhan ddeheuol Cwm Garw a ariennir gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr a rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif Llywodraeth Cymru.

Mae'r ddwy ysgol newydd yn rhannu'r un cynllun sydd wedi'i greu gan dîm mewnol y cyngor ac wedi'i adeiladu gan Andrew Scott Ltd. Mae gan y ddwy ysgol 'stryd' ganolog sy'n rhedeg drwy ganol yr ysgol sydd yn rhoi mynediad i ystafelloedd cotiau, toiledau a dosbarthiadau'n llawn offer da gan gynnwys sgriniau rhyngweithiol mawr. Mae'r ardaloedd allanol yn cynnwys cyfleusterau chwarae meddal, cae ‘astro-turf’ ar gyfer pob ysgol a mwy.

Dywedodd y Pennaeth Ceri Llewellyn: “Mae wedi bod yn gyfnod eithriadol o gyffrous a hanesyddol i bawb sydd ynghlwm â'r ysgol dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf. Ers i'r adeiladu ddechrau ym mis Chwefror 2017 rydym wedi gweld yr ysgol newydd ym Metws yn datblygu o flaen ein llygaid. Rwy'n credu bod y ffaith bod gan y ddwy ysgol yr un cynllun wedi ein helpu i ymgartrefu'n gyflym yn ein hysgol oherwydd ein bod yn gyfarwydd â'r cynllun yn barod ers ein hymweliadau â Betws.

“Mae pawb yn arbennig o gyffrous i gael mwy o le y tu allan a chael caeau chwaraeon ar y safle am y tro cyntaf. Mae ein bathodyn ysgol wedi cael ei ail-ddylunio hefyd ac mae nawr yn cynnwys calon i adlewyrchu ein henw newydd, sef Calon y Cymoedd. Mae'n hyfryd gweld y cyngor yn buddsoddi mewn darpariaeth cyfrwng Cymraeg a fydd yn fuddiol i'n disgyblion a'r gymuned.”

Rydym wrth ein bodd o fod wedi gallu ail-leoli Ysgol Cwm Garw gynt i gartref newydd, modern a chynyddu ein darpariaeth cyfrwng Cymraeg.

Rydym yn hynod o falch o'n rhaglen moderneiddio ysgolion sy’n darparu amgylchedd dysgu o'r radd flaenaf a fydd yn galluogi disgyblion y presennol a'r dyfodol i ragori a chyflawni eu potensial llawn. Hoffwn ddiolch i Lywodraeth Cymru am ddarparu cyllid o'u rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif.

Cynghorydd Charles Smith, yr Aelod Cabinet dros Addysg ac Adfywio

Mae Ysgol Gynradd Gymraeg Calon y Cymoedd yn ymuno ag Ysgol Gynradd Coety, Ysgol Gynradd Brynmenyn, Ysgol Gynradd Pencoed, Ysgol Gynradd Betws a Champws Bryncethin fel ysgolion newydd sydd wedi'u hadeiladu, diolch i Fand A o raglen Ysgolion yr 21ain Ganrif Llywodraeth Cymru.

Wedi’i hariannu ar sail 50:50 gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr a Llywodraeth Cymru, mae'r rhaglen hefyd wedi creu dau safle newydd ar gyfer dysgu ychwanegol yn Ysgol Heronsbridge.

Chwilio A i Y