Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Canolfannau ailgylchu yn ailagor yr wythnos nesaf

Bydd canolfannau ailgylchu cymunedol yn Llandudwg, Maesteg a Brynmenyn yn ailagor ar gyfer ymweliadau hanfodol yn unig ddydd Mawrth 26 Mai 2020.

Bydd y safleoedd, a oedd yn gorfod cau fel rhan o ymdrech Cymru gyfan i frwydro yn erbyn lledaeniad pandemig y coronafeirws Covid-19, ar agor rhwng 8.30am a 7pm yn ystod yr wythnos, a rhwng 8.30am a 5pm ar y penwythnosau. Byddant ar agor i ddelio â gwastraff brys nad oes modd ei gadw nes bod y cyfyngiadau symud yn dod i ben yn unig.

Er mwyn helpu i leihau’r amseroedd aros ac i reoli nifer y cerbydau sy'n defnyddio'r safleoedd, bydd system rhifau cerbydau odrif ac eilrif yn cael ei gweithredu yn dilyn treialon llwyddiannus mewn rhannau eraill o'r DU.

Os yw rhif olaf y rhif cerbyd yn eilrif – h.y. 0, 2, 4, 6 neu 8 – bydd y cerbyd hwnnw yn cael mynediad ddydd Mercher 27, dydd Gwener 29 a dydd Sul 31 Mai, a dydd Mawrth 2, dydd Iau 4 a dydd Sadwrn 6 Mehefin. Bydd hyn yn gymwys i rifau cerbydau sy'n darllen fel a ganlyn, e.e. VH92 GHD neu RECYL8 ble mae'r rhifau olaf – ‘2’ ac ‘8’ – yn eilrifau.

Os yw rhif olaf y rhif cerbyd yn odrif – h.y. 1, 3, 5, 7 neu 9 – yna bydd y cerbyd hwnnw yn cael mynediad i safle ddydd Mawrth 26, dydd Iau 28 a dydd Sadwrn 30 Mai, a dydd Llun 1 Mehefin, dydd Mercher 3 Mehefin, dydd Gwener 5 Mehefin a dydd Sul 7 Mehefin. Bydd hyn yn gymwys i rifau cerbydau sy'n darllen fel a ganlyn, e.e. GJ25 HJK neu PRIV8 A3 ble mae'r rhifau olaf – ‘5’ a ‘3’ – yn odrifau.

Gyda chiwiau hir yn debygol, bydd mesurau rheoli traffig ar waith er mwyn sicrhau bod pobl yn gallu cael mynediad i'r safleoedd yn ddiogel. Yn Llandudwg, dim ond cerbydau sy'n teithio i mewn o'r A48

fydd yn cael mynediad – ni fydd mynediad at y safle o'r A4106, sef Ffordd Pen-y-bont ar Ogwr.

Ym Mrynmenyn, bydd llwybr gwyro yn arwain cerbydau i fynd at y safle ar hyd George Thomas Avenue trwy yrru a chiwio ar hyd Ffordd St Theodore a Chilcott Avenue. Bydd y mynediad at y safle ym Maesteg yr un peth ag arfer ac ni fydd angen gwneud newidiadau pellach.

Ym mhob safle, dim ond ceir fydd yn cael mynediad. Hyd nes y ceir hysbysiad pellach, ni fydd faniau, trelars na cherbydau cab criw 4x4 yn cael mynediad, ac ni fydd y cynllun trwyddedau ar gael.

Dim ond ychydig o geir fydd yn cael mynediad i'r safleoedd ar unrhyw adeg, felly bydd rhaid disgwyl oedi. Cynghorir gyrwyr o flaen llaw y bydd angen iddynt giwio, ac ni ddylent ddod allan o'u ceir hyd nes eu bod yn cael eu tro.

Rhaid didoli'r holl eitemau a deunyddiau cyn cael mynediad at ganolfan ailgylchu, ac un person yn unig fydd yn cael dod allan o'r car i waredu'r gwastraff. Ni fydd staff yn gallu helpu i ddadlwytho neu symud eitemau o'r ceir oherwydd gofynion cadw pellter cymdeithasol, felly dylech ond ddod â gwastraff y gall un unigolyn ei drafod yn ddiogel.

Gan mai dim ond ychydig o geir fydd yn cael mynediad ar y tro, ni ddylai ymwelwyr gael unrhyw anhawster wrth gadw pellter cymdeithasol pan fyddant ar y safle, ond gofynnir i unrhyw un sy'n gwrthod gwneud hyn adael ar unwaith, ynghyd ag unrhyw un sy’n ymddwyn yn ddifrïol tuag at y staff.

Peidiwch â dod i safle os oes gennych chi, neu rywun sy’n byw gyda chi, symptomau Covid-19, fel tymheredd uchel neu beswch newydd a chyson.

Nid yw'r canolfannau ailgylchu yn ailagor ar gyfer busnes arferol, ond er mwyn trin eitemau hanfodol na ellir eu storio gartref nes bod y pandemig drosodd.

Peidiwch ag anghofio nad oes cyfyngiadau o ran faint o ddeunyddiau ailgylchu ar ymyl y ffordd y gallwch eu gadael, a gellir archebu cynwysyddion ailgylchu ychwanegol o wefan y cyngor.

Dywedodd y Dirprwy Arweinydd Hywel Williams

Dywedodd y Cynghorydd Richard Young, yr Aelod Cabinet dros Gymunedau: “Rwy'n ddiolchgar i'n partneriaid gwastraff Kier ac i'r staff am helpu i sicrhau bod casgliadau gwastraff cartref ac ailgylchu wedi gallu parhau mewn modd esmwyth trwy gydol y pandemig, ac am alluogi'r safleoedd ailgylchu i ailagor ar gyfer gwastraff hanfodol yn unig.

(Trawsgrifiad fideo)

Chwilio A i Y