Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Canolfan eiriolaeth yn rhoi mwy o 'lais a dewis' i bobl sy'n agored i niwed

Mae menter newydd wedi'i lansio ym Mhen-y-bont ar Ogwr i roi i bobl sy'n agored i niwed, ac i'r sawl sy'n cael cymorth gan wasanaethau cymdeithasol, mwy o lais i fynegi eu barn.

Mae canolfan ‘Llais a Dewis Pen-y-bont ar Ogwr' wedi'i sefydlu fel y man cyswllt cyntaf i unrhyw un sydd angen 'eiriolwr' i gyflwyno ei safbwyntiau a sefyll dros ei hawliau.

Mae llinell gymorth benodol wedi'i chreu, y gellir ei ffonio gan y cyhoedd ar 0808 801 0330. Mae'r llinell gymorth ar gael o ddydd Llun tan ddydd Gwener, 9am – 5pm.

Mae sefydliadau amrywiol wedi dod at ei gilydd i ffurfio'r ganolfan, gan gynnwys ProMo-Cymru, Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Mental Health Matters, Pobl yn Gyntaf Pen-y-bont ar Ogwr a Phrosiect Eiriolaeth y Llinyn Aur.

Gall Llais a Dewis Pen-y-bont ar Ogwr fod yn fuddiol i'r bobl hynny sy'n agored i niwed yn ein cymunedau y mae eu lleisiau a'u dewisiadau'n cael eu hesgeuluso, eu hanwybyddu neu eu camddeall yn aml. Mae hyn yn adeiladu ar y trefniadau eiriolaeth sydd eisoes ar waith ac yn eu cryfhau.

Mae'n hanfodol i bobl sy'n agored i niwed allu cael mynediad at wasanaethau eirioli fel eu bod wedyn yn gallu derbyn y gefnogaeth sydd ei hangen arnynt i'w helpu i ymdopi â'r amrediad o sefyllfaoedd anodd y gallant eu hwynebu yn eu bywyd o ddydd i ddydd.

Gall eiriolaeth gael ei darparu fwyaf effeithiol pan mae grwpiau'n dod at ei gilydd i gynnig eu cyfoeth o wybodaeth a rennir ac, felly, rwy'n falch iawn o weld cymaint o egni gan nifer o sefydliadau i ddarparu gwasanaethau eirioli o safon uchel ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Cynghorydd Phil White, Aelod y Cabinet dros Wasanaethau Cymdeithasol a Chymorth Cynnar y cyngor

Lansiwyd y ganolfan newydd yn St John Cymru ym Mhen-y-bont ar Ogwr yng nghyfarfod cyntaf y Fforwm Darparwyr Eiriolaeth newydd. Cyfarfu mwy na 40 o ymarferwyr, defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr o groestoriad o wasanaethau lleol i gyfnewid eu syniadau ar sut i wneud eiriolaeth yn fwy hawdd ei chyrraedd.

Dywedodd Stephanie Hoffman, Pennaeth Gweithredu Cymdeithasol: “Roedd yn ddigwyddiad arbennig, yn dod â chymaint o bobl at ei gilydd a chreu cyffro ac egni go iawn i wneud mwy i sicrhau bod lleisiau pobl yn cael eu clywed a'u hystyried pan fydd pobl eraill ynghlwm wrth wneud penderfyniadau a fydd yn newid eu bywydau.”

Cadarnhaodd Michaela Moore, Cyfarwyddwr Mental Health Matters Cymru: “Mae'n ddefnyddiol i bobl sydd â phroblemau lluosog gael mynediad at ganolfan ganolog a allai eu helpu i gael mynediad i wasanaethau y gallai eu cynorthwyo, gan gynnwys pan nad yw eiriolaeth yn addas neu'n briodol.”

Cafodd y neges hon ei hatgyfnerthu hefyd gan Jason Tynan, Prif Weithredwr Pobl yn Gyntaf Pen-y-bont ar Ogwr: “Mae'r ganolfan yn wych oherwydd bod gan staff y llinell gymorth gymaint mwy o wybodaeth ar flaenau eu bysedd ynglŷn â’r hyn sydd ar gael, ac maent yn gallu gwirio pethau gyda phawb i sicrhau bod yr unigolyn yn cael y cymorth sydd ei angen.”

Gellir cysylltu â chanolfan 'Llais a Dewis' Pen-y-bont ar Ogwr ar 0808 801 0330. Am fwy o wybodaeth, ewch i wefan Llais a Dewis Pen-y-bont ar Ogwr.

Chwilio A i Y