Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Canolfan brofi yn ymestyn ei horiau agor ym Mhorthcawl

Ar hyn o bryd, mae cyfanswm o 335 o blant yn hunanynysu gartref yn dilyn cynnydd sydyn mewn achosion o Covid-19 yn ardal Porthcawl.

Mae Ysgol Gynradd West Park wedi cadarnhau bod pedwar aelod o staff a 22 o ddisgyblion wedi profi'n bositif. O ganlyniad i hyn, mae 267 o ddisgyblion a 68 o'u brodyr a'u chwiorydd, sydd mewn swigod a rennir, bellach yn cael eu haddysgu drwy wersi ar-lein gartref.

Mae'r achosion wedi effeithio ar ddisgyblion ym Mlwyddyn Un, Meithrin, Derbyn, Blwyddyn Dau a Blwyddyn Tri yn bennaf. Mae rhieni a gofalwyr wedi cael eu cynghori i fod yn wyliadwrus yn dilyn sawl prawf positif o Covid-19 yn yr ysgol.

Cynghorir rhieni a gofalwyr i fonitro eu plant ar gyfer unrhyw symptomau o goronafeirws, ac i drefnu prawf ar unwaith os byddant yn datblygu peswch parhaus newydd, tymheredd uchel neu newid yn eu gallu i arogli neu flasu.

Agorwyd cyfleuster profi symudol galw heibio newydd yn y gymuned leol dros y penwythnos, ac mae wedi ymestyn ei oriau agor.

Mae'r cyfleuster wedi'i leoli yng Nghanolfan Gymunedol Awel-y-Mor, Teras Hutchwns (CF36 5TP), ac mae bellach ar gael rhwng 9am a 6pm. Nid oes angen apwyntiad i'w ddefnyddio ar hyn o bryd.

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn gweithio gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg ac Iechyd Cyhoeddus Cymru, ac mae'r achosion hyn yn cael eu monitro'n drylwyr.

I ddysgu mwy, ac i wirio symptomau coronafeirws, ewch i wefan GIG Cymru.

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y