Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Cannoedd o wirfoddolwyr yn cynnig helpu'r rheini sydd mewn angen

Mae mwy na 600 o wirfoddolwyr ym mwrdeistref sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi cynnig helpu'r rheini sydd mewn angen yn ystod pandemig y coronafeirws.

Wrth gofrestru gyda Chymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Pen-y-bont ar Ogwr (BAVO), mae pobl wedi cynnig bod yn gyfeillion i drigolion a chadw golwg ar eu llesiant, mynd i siopa ar ran y rheini sydd ei angen, mynd â chleifion adref o'r ysbyty, casglu presgripsiynau a chynnig helpu mewn ceginau cymunedol a banciau bwyd.

Dywedodd Heidi Bennett, Prif Weithredwr Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Pen-y-bont ar Ogwr (BAVO): “Rydym yn gweithio gyda'r holl unigolion cofrestredig fesul un, gan gynnig hyfforddiant ar-lein yn rhad ac am ddim iddynt a'u cyfeirio at grwpiau cymunedol lleol neu eu paratoi rhag ofn y gofynnir iddynt gynorthwyo gwasanaethau penodol.

“Gyda'u help, rydym wedi gallu helpu cannoedd o drigolion ar draws y fwrdeistref sirol.

“Rydym nid yn unig yn derbyn atgyfeiriadau gan yr awdurdod lleol ond hunan-atgyfeiriadau gan y cyhoedd hefyd, yr ydym yn derbyn cyfran uchel o'n galwadau ganddynt.

“Rydym hefyd wedi derbyn galwadau o wledydd mor bell i ffwrdd ag Awstralia a Chanada, gan bobl sy'n gofidio am eu perthnasau sy'n byw yma ac sydd am i ni sicrhau eu bod nhw’n iawn.

“Yn y cyfamser, rydym wedi dechrau dosbarthu arian grant gwerth £10,000 y gwnaethom ei dderbyn wrth Gronfa Martin Lewis Money Saving Expert, gyda Chanolfan Talbot ym Mynyddcynffig, Ymddiriedolaeth Datblygu Caerau a Banc bwyd Pen-y-bont ar Ogwr yn derbyn cyfran o'r gronfa.”

Mae hwn yn ymateb anhygoel gan y gymuned leol, diolch enfawr i'r rheini sydd wedi gwirfoddoli hyn yn hyn.

Rydym yn gwerthfawrogi'n fawr barodrwydd cymaint o bobl i helpu eraill sydd mewn angen yn ystod y cyfnod hwn.

Dywedodd arweinydd y cyngor, Huw David

Gwahoddir grwpiau lleol a mentrau cymdeithasol sy'n gweithio ar lefel leol a chymunedol i wneud cais am grantiau gan Lywodraeth Cymru sy'n werth hyd at £1,000 i'w helpu i barhau ac i ehangu eu cymorth ar gyfer y bobl sydd fwyaf mewn angen yn ystod y cyfnod hwn.

Mae'r grantiau yn cael eu gweinyddu gan Gymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Pen-y-bont ar Ogwr (BAVO).

Gellir hefyd defnyddio'r arian ar gyfer gwariant cyfalaf neu refeniw llai gan gynnwys eitemau megis cyfarpar diogelu personol. Fodd bynnag, mae'n rhaid i'r cais fodloni nodau'r grant o gynnal neu gynyddu gwasanaethau gwirfoddol ar gyfer unigolion sy'n agored i niwed a chymunedau y mae pandemig y coronafeirws yn effeithio arnynt.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 30 Ebrill ac mae'n rhaid defnyddio'r grantiau yn llawn o fewn chwe mis.

Am ragor o fanylion neu i gael ffurflen gais ewch i  neu e-bostiwch grantsadmin@bavo.org.uk

Dim ond sefydliadau'r trydydd sector nid-er-elw sy'n gallu gwneud cais.

Dylai unrhyw un sydd â diddordeb mewn cofrestru fel gwirfoddolwr fynd i, e-bostio volunteering@bavo.org.uk neu ffonio 01656 810400.

Chwilio A i Y