Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Canmoliaeth i ymdrech tîm am helpu i wneud cymunedau lleol yn iachach

Mae'r 'ymdrech tîm' arloesol sy'n helpu i gael cenedlaethau o bobl yn fwy egnïol ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi haeddu clod arbennig gan Quest, aseswr safon arweiniol y diwydiant hamdden.

Maent wedi disgrifio gwaith cyfunol Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Halo Leisure, ysgolion, clybiau, grwpiau gwirfoddol, Chwaraeon Cymru, Llywodraeth Cymru a phartneriaid eraill fel gwaith sy'n creu effaith 'ardderchog' ar iechyd, llesiant a ffitrwydd trigolion.

Dyma'r tro cyntaf i Quest asesu dull partneriaeth yng Nghymru a gwobrwyo marc 'ardderchog' am y canlyniadau ac effaith ar fywydau pobl.

Yn cydweithredu gyda chymaint o bartneriaid angerddol, rydym wedi ymrwymo i fynd i'r afael â'r heriau niferus y mae angen eu goresgyn er mwyn datblygu cymunedau mwy egnïol.

Rwyf wrth fy modd bod Quest wedi cydnabod y cynnydd a wnawn. Un o'n cyraeddiadau mwyaf yw'r bartneriaeth yr ydym wedi ei ffurfio gyda Halo Leisure, wedi'i gefnu gan GLL. Ers i'n partneriaeth hamdden ddechrau yn 2012, rydym wedi gweld cynnydd o 9 y cant mewn ymweliadau i'n canolfannau bywyd a buddsoddiad mawr mewn cyfleusterau.

Rwy'n hynod falch fod ein canolfannau'n gwneud llawer mwy na helpu'r rhai sy'n mynd i'r gampfa'n rheolaidd i wella eu ffitrwydd. Mae ein canolfannau bywyd wedi dod y lle i gyfarfod â phobl i fod yn heini, ar unrhyw gyflymder a sut bynnag y dewiswch.

Cynghorydd Dhanisha Patel, Aelod Cabinet dros Lesiant a Chenedlaethau'r Dyfodol

Ychwanegodd y Cynghorydd Patel: "Mae'r Cynllun Atgyfeirio Cleifion i Wneud Ymarfer Corff, a weithredir yn y canolfannau bywyd mewn cydweithrediad â Llywodraeth Cymru, yn esiampl ardderchog gan iddo helpu i wneud gweithgarwch corfforol yn ffordd newydd o fyw i filoedd o bobl sy'n dioddef o broblemau iechyd. Hefyd mae gennym y nifer fwyaf o bobl dros 60 oed yn cymryd rhan mewn sesiynau nofio am ddim yng Nghymru.

"Yn ystod eu hasesiad, rhoddodd Quest ganmoliaeth am y gwaith a wneir ledled y fwrdeistref sirol i ehangu cyfleoedd i chwaraeon anabledd yn ogystal â mynd i'r afael ag anfantais a sicrhau tegwch rhwng y rhywiau.

"Ni oedd yr awdurdod lleol cyntaf i ennill achrediad arian InSport ar gyfer chwaraeon cynhwysol, ac rydym hefyd wedi bod yn datblygu ein rhaglen 'Symud Mwy' ar gyfer oedolion hŷn mewn gofal dydd a gofal preswyl yn ogystal â'n gweithgareddau arloesol OlympAGE gyda'n partneriaid niferus.

"Mae ein menter Rhwydwaith Merched mewn ysgolion yn gwneud camau mawr wrth chwalu unrhyw rwystrau sy'n peri i ferched ifanc beidio â chymryd rhan mewn chwaraeon rheolaidd yn eu cymunedau lleol unwaith y cyrhaeddant eu harddegau.

"Menter arall mewn ysgolion sy'n werth sôn amdani yw'r fenter Parth Teulu Egnïol, sy'n annog teuluoedd i wneud ymarfer corff gyda'i gilydd. Mae gosod arferion da o oedran ifanc yn hollol hanfodol ar gyfer ceisio osgoi problemau iechyd osgoadwy fel oedolyn.

“Nododd aseswyr Quest hefyd y gwaith cydweithredol a wneir i sicrhau cyfleoedd cyfartal i bobl wrth gymryd rhan mewn gweithgaredd corfforol, gan gynnwys trigolion o gefndiroedd dan anfantais. Enghraifft o hyn yw’r fenter lwyddiannus ‘Mynediad at Hamdden’, a ddenodd dros 145,000 o ymweliadau llynedd."

"Mae hyn i gyd yn bosibl diolch i ymdrech tîm wirioneddol. Rydym yn hynod o falch o fod wedi ennill y gydnabyddiaeth hon ond yn gwbl ymwybodol fod angen gwneud hyd yn oed mwy. Mae gennym nod uchelgeisiol dros ben o wneud ein cymunedau yn iachach a hoffwn erfyn ar bawb i wneud y gorau o'r cyfleoedd sydd ar gael iddynt, boed hynny yn eu canolfan bywyd leol, ysgol, parc lleol neu glwb chwaraeon.”

Dywedodd Simon Gwynne, Rheolwr Partneriaeth i Halo Leisure: “Mae Quest wedi cydnabod y gellir cyflawni canlyniadau ardderchog trwy weithio gyda'n gilydd. I ni, mae ein cydweithrediad ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi'n galluogi i wneud gwelliant gwirioneddol ac ysbrydoli staff i ddatblygu dulliau arloesol sy'n gwella iechyd, llesiant a ffitrwydd trigolion lleol.”

Chwilio A i Y