Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Canlyniadau Safon Uwch a Safon UG ym mwrdeistref sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Mae myfyrwyr ym mwrdeistref sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi derbyn eu canlyniadau Safon Uwch a Safon UG safonedig ar gyfer 2020 – y tro cyntaf y cyhoeddwyd canlyniadau safonedig ar ôl canslo arholiadau oherwydd pandemig y coronafeirws COVID-19.

Oherwydd yr amgylchiadau anarferol, mae gwybodaeth am ganlyniadau eleni ond ar gael ar sail Cymru gyfan.

Mae canlyniadau swyddogol wedi datgelu bod cynnydd yn nifer y myfyrwyr ledled Cymru sy’n cyflawni graddau A* ac A – cynnydd o 27 y cant yn 2019 i 29.9 y cant yn 2020 – tra bo cyfanswm o 98.6 y cant o fyfyrwyr wedi ennill graddau A* i E o gymharu â 97.6 y cant yn ystod y flwyddyn flaenorol.

Gwelwyd gostyngiad o 2.1 y cant yn nifer y ceisiadau a chyfradd basio gwerth 75.4 y cant ar gyfer Bagloriaeth Cymru Uwch, tra gwnaeth 98 y cant o'r holl ymgeiswyr gyflawni'r Dystysgrif Her Sgiliau.

Ar gyfer 2020, mae'r canlyniadau wedi'u cyfrifo gan fwrdd arholi Cydbwyllgor Addysg Cymru (CBAC) gan ddefnyddio proses safoni ystadegol a gymeradwywyd gan Cymwysterau Cymru.

Wedi'i chynllunio i ddarparu'r canlyniad mwyaf tebygol yr oedd modd ei gyflawni o dan amgylchiadau cyffredin heb y pandemig, mae'r broses yn cyfrifo trefn graddau a graddau amcangyfrifiedig ar sail gwybodaeth fel gwaith cwrs, arholiadau ffug, gwaith dosbarth, gwaith cartref, gwaith ymarferol ac asesiadau gan athrawon.

Mae'n defnyddio'r wybodaeth hon er mwyn sicrhau cysondeb ar draws y graddau wrth osgoi amcangyfrifon uchel neu isel eithafol, ac mae'n cymhwyso trefn graddau a ddarparwyd gan ysgolion a cholegau er mwyn dyrannu gradd derfynol ar gyfer pob dysgwr.

Mae Llywodraeth Cymru hefyd wedi addo os yw gradd safonedig yn is na'r hyn y gwnaeth myfyriwr ei gyflawni ar gyfer Safon UG y flwyddyn flaenorol, y bydd yn cael ei diwygio yn awtomatig er mwyn cyd-fynd â'r radd uwch.                     

Oherwydd yr amgylchiadau eithriadol sydd gennym, mae CBAC a Chymwysterau Cymru wedi datblygu’r broses safoni fel dull amgen i arholiadau cyffredinol, y bu'n rhaid eu canslo oherwydd y coronafeirws. Ar yr un pryd, mae Llywodraeth Cymru wedi cydnabod anhawster y sefyllfa a'r heriau unigryw newydd y bu'n rhaid i ddysgwyr addasu iddynt.

Gyda sicrwydd ar waith na fydd graddau’n is na'r canlyniadau a gafwyd yn Safon UG yn y flwyddyn flaenorol, rwy'n wir gobeithio y bydd gwaith caled ac uchelgeisiau ein myfyrwyr yn cael eu gwobrwyo. Wrth iddynt baratoi i symud ymlaen at gam nesaf eu bywydau yn y brifysgol, cyflogaeth neu hyfforddiant newydd, dylent deimlo'n falch iawn o'u hymdrechion. Mae gan y canlyniadau ar gyfer 2020 yr un arwyddocâd ag y byddai ganddynt o dan amgylchiadau mwy arferol, ac mae'r cyngor a'i bartneriaid yn parhau i fod yn ymrwymedig tuag at sicrhau eu bod yn cael eu cefnogi'n llawn yn ystod y cyfnod pontio hwn.

Ar gyfer unrhyw un nad yw wedi derbyn y graddau roedd yn gobeithio eu cael, mae ystod eang o gyngor, cymorth a chwnsela cyfrinachol ar gael o hyd, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn siarad â'ch ysgol, coleg neu Gyrfa Cymru i gael rhagor o wybodaeth. Eleni, ni ellir adolygu'r gwaith o farcio arholiadau yn y ffordd arferol ar gyfer unrhyw un nad yw'n fodlon ar ei graddau safonedig, ond bydd dysgwyr yn gallu gofyn i'w hysgol neu goleg wirio nad oedd unrhyw wallau wrth gyflwyno'u data, a bydd ysgolion a cholegau yn gallu apelio i CBAC ar ran y dysgwr. Ceir rhagor o wybodaeth ar wefan Cymwysterau Cymru yn ogystal â manylion ynglŷn â sut y bydd graddau yn cael eu paru â graddau a sgoriwyd ar gyfer Safon UG, sut bydd y broses apeliadau yn gweithio a mwy.

Cynghorydd Charles Smith, Aelod y Cabinet dros Addysg ac Adfywio

Chwilio A i Y