Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Canlyniadau arolwg ysgolion yn llywio'r cynlluniau ar gyfer ailagor

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi derbyn canlyniadau arolwg a oedd yn gofyn am farn rhieni a gofalwyr plant oedran ysgol ynghylch ailagor ysgolion lleol.

Cynhaliwyd yr arolwg cyn i Lywodraeth Cymru gadarnhau y bydd pob ysgol yng Nghymru yn cynnal sesiynau dal i fyny graddol o ddydd Llun 29 Mehefin, ac mae canlyniadau'r arolwg wedi cyd-fynd â'r cyhoeddiad.

Mae'r cyngor bellach yn defnyddio'r canlyniadau i helpu i lywio ei gynlluniau a'i benderfyniadau wrth iddo geisio cydbwyso barn rhieni a gofalwyr a'r canllawiau cenedlaethol.

Cafwyd cyfanswm o 11,337 o ymatebion i'r arolwg. O'r rhain, roedd 31 y cant yn cytuno neu'n cytuno'n gryf eu bod yn pryderu ynghylch sut y bydd eu plant yn cyrraedd yr ysgol, gyda'r mwyafrif yn nodi y byddent yn cael eu gollwng mewn car.

Mynegwyd pryderon lluosog neu sylweddol am blant yn dychwelyd i'r ysgol gan 57 y cant, a dywedodd 41 y cant fod eu plentyn yn orbryderus neu'n orbryderus iawn am ddychwelyd.

Roedd cadw pellter cymdeithasol mewn ysgolion yn destun pryder i 81 y cant o ymatebwyr. Roedd trefnu amser cinio ac egwyliau ar amseroedd gwahanol, aildrefnu cadeiriau a dodrefn, a defnyddio rotâu i gyfyngu ar nifer y disgyblion ymhlith y camau gweithredu mwyaf cyffredin yr oedd pobl o'r farn y gallai'r cyngor eu cymryd i helpu i gadw'r disgyblion yn ddiogel.

Roedd ailgyflwyno'r disgyblion i'r ysgol yn raddol fesul grŵp blwyddyn penodol yn boblogaidd gyda 57 y cant o ymatebwyr, ond dywedodd 38 y cant na fyddai eu plant yn mynychu hyd yn oed pe cadarnhawyd ei bod yn ddiogel i ysgolion ailagor yn ystod tymor yr haf. Dywedodd 32 y cant pellach eu bod yn ansicr.

Y grwpiau blwyddyn a ddewiswyd yn fwyaf cyffredin fel y rhai a ddylai ddychwelyd i'r ysgol yn gyntaf oedd Blwyddyn 6, Blwyddyn 10 a Blwyddyn 12. Dywedodd dros hanner yr ymatebwyr, sef 55 y cant, y byddai'n well ganddynt pe bai eu plant yn dychwelyd i'r ysgol ym mis Medi, ac roedd 13 y cant o blaid ailagor ym mis Mehefin a chael gwyliau haf arferol.

Pan holwyd ynghylch materion eraill sydd wedi codi o ganlyniad i'r pandemig, dywedodd 73 y cant eu bod yn fodlon neu'n fodlon iawn ar y parseli bwyd a ddarparwyd i blant a oedd yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim. O ran yr hybiau gofal plant brys, roedd 84 y cant o'r rhai yr oedd eu plant wedi mynychu yn fodlon neu'n fodlon iawn ar y ddarpariaeth.

Mae canlyniadau'r arolwg wedi rhoi darlun gwerthfawr iawn i ni o farn rhieni a gofalwyr lleol am ailagor ysgolion yn raddol, ac maent hefyd wedi cyd-fynd â chyhoeddiad Llywodraeth Cymru ar gynlluniau cenedlaethol ar gyfer ei menter 'ailgydio, dal i fyny a pharatoi ar gyfer yr haf a mis Medi'. Rydym bellach yn edrych ar sut y gallwn adlewyrchu barn rhieni a gofalwyr wrth i ni geisio gweithredu cynlluniau Llywodraeth Cymru, a byddwn yn defnyddio'r adborth i lywio'r penderfyniadau a wneir gennym.

Gan fod gan bobl bryderon naturiol ynghylch dod i gysylltiad posibl â'r feirws, dylid nodi hefyd fod Llywodraeth Cymru wedi egluro na fydd teuluoedd yn cael dirwy os na fyddant yn anfon eu plant i'r ysgol ar gyfer y sesiynau dal i fyny.

Rydym eisoes yn gweithio ochr yn ochr â phenaethiaid a llywodraethwyr ysgol i wneud y paratoadau angenrheidiol ar gyfer materion yn amrywio o gludiant o'r cartref i'r ysgol a mesurau cadw pellter cymdeithasol, i'r hybiau gofal plant brys a phrydau ysgol am ddim, felly cadwch lygad allan am ragor o fanylion ar y sesiynau dal i fyny a'r broses o ailagor ysgolion yn raddol yn y pen draw.

Dywedodd y Cynghorydd Charles Smith, Aelod y Cabinet dros Addysg ac Adfywio:

Chwilio A i Y