Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Canlyniadau arolwg canol y dref yn cefnogi’r ymateb i'r pandemig

Mae cannoedd o drigolion lleol wedi cymryd rhan mewn arolwg diweddar i helpu Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr i ddeall sut mae pandemig y coronafeirws wedi newid y ffordd maent yn siopa ac yn ymweld â chanol trefi.

Yn y misoedd diwethaf, mae'r cyngor wedi gwneud nifer o newidiadau yn ardaloedd Pen-y-bont ar Ogwr, Maesteg a Phorthcawl i helpu pobl i gadw pellter cymdeithasol ac i annog siopwyr i gefnogi busnesau lleol.

Cwblhawyd cyfanswm o 764 o arolygon, gyda'r mwyafrif - 78 y cant - yn nodi Pen-y-bont ar Ogwr fel eu tref leol.

Roedd yr arolwg yn amlygu'r canlynol:

  • Yn ystod cyfnod y cyfyngiadau symud, y pethau yr oedd pobl yn eu colli fwyaf oedd cymdeithasu, bwyta allan / cael tecawê, a mynediad i fanciau.
  • Mae 77 y cant o'r rhai a gymerodd ran yn yr arolwg wedi dychwelyd i ganol y dref ers i fesurau'r cyfyngiadau symud gael eu llacio.
  • Ymweliad wythnosol i siopa oedd y rheswm mwyaf poblogaidd dros ymweld â chanol y dref.
  • Nododd y trigolion lleol eu bod yn teimlo'n fwy diogel gyda mesurau fel hylif diheintio dwylo ar gael mewn siopau, niferoedd cyfyngedig o bobl yn cael eu gadael i mewn i siopau, systemau unffordd ac ati.
  • Nododd 60 y cant o'r bobl a gymerodd ran yn yr arolwg eu bod yn fwy tebygol o siopa'n lleol a chefnogi busnesau nawr nag oedden nhw cyn y cyfyngiadau symud.
  • Dywedodd 64 y cant o'r ymatebwyr eu bod wedi siopa fwy ar-lein yn ystod y cyfyngiadau symud nag o’r blaen, gyda 39 y cant yn nodi eu bod yn siopa fwy ar-lein nawr nag a wnaethant cyn y cyfyngiadau symud.

Hoffem ddiolch i bawb sydd wedi cymryd rhan yn yr arolwg. Bydd yr adborth pwysig hwn yn ddefnyddiol iawn wrth inni gynllunio ymateb parhaus y cyngor i'r pandemig, a bydd yn cael ei ddefnyddio i wneud penderfyniadau yn ymwneud â chanol trefi wrth inni nesáu at yr hydref a'r gaeaf.

Dros y misoedd diwethaf, mae llawer o fusnesau wedi gweithio'n galed i addasu i ganllawiau newydd Llywodraeth Cymru.

Rydyn ni wedi gweithio'n agos gyda nhw ar hyn, a byddwn yn parhau i gynnig ein cefnogaeth lawn wrth iddynt wynebu’r newidiadau amrywiol i amgylchedd canol trefi a phatrymau gwario cwsmeriaid.

Dywedodd y Cynghorydd Richard Young, Aelod y Cabinet dros Gymunedau

Fel rhan o gefnogaeth barhaus y cyngor ar gyfer busnesau lleol, yn ddiweddar mae'r awdurdod lleol wedi ymestyn y cynllun parcio am ddim ym meysydd parcio'r cyngor yng nghanol y dref drwy fis Medi.

Yng nghanol tref Pen-y-bont ar Ogwr, bydd parcio am ddim ar gael ym meysydd parcio aml-lawr y Rhiw a Stryd Bracla yn ogystal ag yn y maes parcio awyr agored y tu ôl i siop Wilkinsons. Ym Mhorthcawl, mae cynllun parcio am ddim ar gael ym meysydd parcio Hillsboro a Stryd Ioan.

Rhwng 1 Hydref a 31 Mawrth, mae'r cyngor yn rhoi'r tair awr gyntaf am ddim ym maes parcio'r Rhiw ym Mhen-y-bont ar Ogwr, ac ym maes parcio Stryd Ioan ym Mhorthcawl bydd parcio am ddim rhwng canol dydd a 3pm.

Mae'r cyngor hefyd yn cynnig cefnogaeth megis hyfforddiant ailgychwyn yn rhad ac am ddim i fusnesau lleol, tystysgrifau a sticeri ffenestr i dawelu meddwl cwsmeriaid, offer 'gardiau rhag tisian' am ddim, cyfraddau gostyngedig i fusnesau bach a chanolig sy'n defnyddio safle sy'n eiddo i’r awdurdod lleol, cyhoeddusrwydd i annog siopwyr i 'siopa'n lleol' a mwy.

Aeth yr arolwg cyhoeddus canol trefi yn fyw ar 24 Gorffennaf  a daeth i ben ar 21 Awst.

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y