Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Canllawiau newydd i bobl yn y grwpiau blaenoriaeth sydd yn disgwyl i gael eu brechu

Mae manylion newydd wedi cael eu cyhoeddi ynghylch sut mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg yn sicrhau nad yw pobl gymwys yn methu eu cyfle i dderbyn brechlyn Covid-19.

Mae'r bwrdd iechyd yn gofyn i unrhyw un sydd yn un o'r pedwar prif grŵp blaenoriaeth canlynol i gysylltu â nhw drwy ddefnyddio ffurflen ar-lein, os nad ydynt wedi cael apwyntiad i gael brechlyn hyd yn hyn:

  • Preswylwyr a staff cartrefi gofal.
  • Pobl 80 oed neu hŷn.
  • Gweithwyr gofal cymdeithasol ac iechyd rheng flaen.
  • Pobl 75 oed a hŷn, a phobl sy’n hynod fregus yn glinigol.

Mae'r ffurflen ar-lein ar gael ar wefan Cwm Taf, ac mae'n gofyn i bobl nodi i ba grŵp maent yn perthyn, a chynnwys rhai manylion cyswllt  Yna, cysylltir â nhw'n uniongyrchol gyda manylion ar sut allant gael y brechlyn.

I arbed y system rhag cael ei cham-drin, atgoffir pobl eu bod yn derbyn y brechlyn am ddim - rhaid bod yn wyliadwrus o sgamwyr, peidiwch â throsglwyddo unrhyw arian, manylion banc neu wybodaeth gyfrinachol dros y ffôn, a gwnewch nodyn o unrhyw ymddygiad amheus.

Cyhoeddwyd y canllawiau yn dilyn y newyddion bod mwy na 90,300 o bobl ar draws y rhanbarth bellach wedi derbyn eu pigiad cyntaf o'r brechlyn, yn cynnwys mwy na 25,600 o breswylwyr bregus Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Ar draws y rhanbarth, mae 75,830 wedi derbyn y brechlyn, ac mae 18,850 ohonynt yn y grŵp blaenoriaeth 80 oed a hŷn.

Dywedodd Arweinydd y Cyngor, Huw David: "Mae hyn yn newyddion gwych. Mae oddeutu 100,000 o bobl ledled rhanbarth Cwm Taf o fewn y pedwar prif grŵp blaenoriaeth, ac mae'r bwrdd iechyd ar ei ffordd i gyflawni ei dargedau i sicrhau eu bod nhw'n derbyn o leiaf eu brechlyn cyntaf, erbyn canol mis Chwefror.

"Hefyd, mae'n wych gweld bod y brechlynnau ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi croesi'r marc 25,600 yn rhannol oherwydd cynnydd mewn capasiti a chyflwyno apwyntiadau'n ystod gyda'r nosau yn ein canolfan frechu leol, a bod y rhaglen wedi cyrraedd mwy na 90,300 o bobl ledled rhanbarth Cwm Taf.

"Nawr, rhoddir sylw i unrhyw a fethwyd, felly os ydych o fewn un o'r pedwar prif grŵp blaenoriaeth, ac nad oes neb wedi cysylltu â chi neu nad ydych wedi derbyn dyddiad ar gyfer apwyntiad eto, defnyddiwch y ffurflen ar-lein ar wefan Cwm Taf, a bydd rhywun yn cysylltu â chi."

Mae gwefan Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg ac Iechyd Cyhoeddus Cymru yn cynnig atebion i gwestiynau cyffredin ynghylch y brechlyn, ac mae llinell gymorth ac e-bost penodol wedi'u sefydlu i gynorthwyo pobl gydag unrhyw ymholiadau.

Gallwch ddefnyddio'r rhain drwy ffonio 01685 726464 rhwng 10am-4.30pm o ddydd Llun i ddydd Gwener, neu drwy anfon e-bost at CTM.VaccinationEnquiries@wales.nhs.uk."

Yn ogystal, mae profion symudol yn parhau i fod ar waith yn y fwrdeistref sirol, ac anogir preswylwyr i ddefnyddio'r gwasanaeth am ddim hwn os ydynt yn profi unrhyw rai o'r symptomau sy'n gysylltiedig â'r coronafeirws.

Mae cyfleuster profi gyrru drwodd symudol ar gael ar hyn o bryd rhwng 9am-4pm ym Mhwll Nofio Halo'r Pîl (CF33 6RP), ac mae cyfleuster profi cerdded drwodd yn parhau i fod ar agor rhwng 8am-8pm ym maes parcio'r Neuadd Fowlio ger Canolfan Bywyd Pen-y-bont ar Ogwr (CF31 4AH).

Mae trefnu apwyntiad yn hanfodol ar gyfer y ddau gyfleuster hyn a gellir gwneud hyn ar wefan Llywodraeth Cymru neu drwy ffonio 119. Gall pobl ag anawsterau clyw neu leferydd drefnu apwyntiad drwy ffonio 18001119.

Chwilio A i Y