Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Caiff darpariaeth gofal plant frys ei thynnu i ffwrdd ar gyfer teuluoedd nad yw eu plant yn mynychu

Caiff darpariaeth gofal plant frys ei thynnu yn y dyfodol ar gyfer teuluoedd sy'n cadw lleoedd ond yn peidio â’u defnyddio.

Mae'r cam yn dod yn sgil nifer o achosion lle na fynychodd nifer sylweddol o blant yr hybiau gofal plant brys dros benwythnos gŵyl y banc er i deuluoedd neilltuo lleoedd ynddynt, gan olygu y cafodd staff eu hanfon gartref.

Er ein bod yn gwybod bod mwyafrif helaeth y teuluoedd sy'n defnyddio'r hybiau yn gwerthfawrogi'r gofal plant yn fawr iawn, mae angen ein hysbysu'n os nad oes angen lle bellach unwaith y mae wedi'i neilltuo. Mae'n achosi llawer o rwystredigaeth pan fo rhai aelodau o staff wedi gadael eu teuluoedd eu hunain er mwyn teithio cryn bellter i ddarparu'r cymorth angenrheidiol yn wirfoddol.

Mae hefyd yn costio tua £50 y plentyn y dydd mewn gosodiadau gofal dydd os nad yw plentyn yn mynychu pan fo lle wedi'i neilltuo gan ei rieni. Rydym yn amlwg yn ystyriol o'r sefyllfa bresennol a'r angen i rai rhieni newid cynlluniau yn gyflym ar rybudd byr, ond mae'n bwysig ein hysbysu os oes rhaid canslo lle cyn gynted â phosibl.

Yn y dyfodol, byddwn yn anfon llythyr at unrhyw un nad yw'n mynychu ar ôl neilltuo lle – heb ein hysbysu nad oes ei angen arnynt bellach – gan roi gwybod iddynt, os yw'n digwydd eto, y caiff cymorth gofal plant brys ei dynnu i ffwrdd.

Dywedodd Charles Smith, aelod cabinet y cyngor dros addysg ac adfywio

Mae miloedd o leoedd wedi'u llenwi yn y chwe hyb gofal plant brys ar gyfer gweithwyr allweddol ers dechrau cyfyngiadau symud COVID-19 – ac mae cannoedd o aelodau o staff wedi gwirfoddoli i weithio sifftiau, gan ddarparu gofal a chymorth.

Mae'r chwe hyb gofal plant brys wedi'u lleoli yn Ysgol Maesteg, Ysgol Gynradd Brynmenyn, Ysgol Gynradd Maes yr Haul, Ysgol Gynradd Coety, Ysgol Gynradd Pencoed ac Ysgol Gynradd West Park.

Ar hyn o bryd, mae'r hybiau – sydd ar agor o 8am i 6pm – yn eu hwythfed wythnos o weithredu ac mae'r mwyafrif o'r plant sydd ynddynt rhwng 4 ac 11 oed.

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y