Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Cadw'r chweched dosbarth ymhob ysgol

Bydd ysgolion uwchradd ym mwrdeistref sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cadw eu chweched dosbarth ac yn cynyddu eu defnydd o dechnegau dysgu cyfunol ar gyfer darparu gwelliannau academaidd a mwy o gyfleoedd addysgol.

Yn ystod cyfarfod a gynhaliwyd yn gynharach heddiw (dydd Mawrth 21 Gorffennaf), cytunodd cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr i gefnogi'r penderfyniad drwy ddatblygu strategaeth ar ddysgu cyfunol ar gyfer y sir gyfan a fydd yn defnyddio profiadau ysgolion o ddarparu gwersi yn ystod pandemig y coronafeirws yn ogystal ag adlewyrchu'r cyngor a chanllawiau diweddaraf.

Mae'r penderfyniad yn nodi terfyn ar broses helaeth a ddechreuodd yn 2017. Gwnaeth mwy na 5,000 o bobl – gan gynnwys disgyblion, myfyrwyr, staff, llywodraethwyr, rhieni, gofalwyr a gwarcheidwaid – gymryd rhan mewn ymgynghoriad ynghylch cam diweddaraf y broses, a chawsant ddweud eu dweud ar sut y dylid darparu addysg ôl-16 yn y dyfodol.

Mae ein hadolygiad addysgol ôl-16 wedi bod yn broses pedwar cam hir a thrylwyr sydd wedi cymryd tair blynedd i'w chwblhau, ac mae wedi bod yn arbennig o dda gweld bod cynifer o bobl ifanc wedi cymryd rhan yn y cam mwyaf diweddar.

Rydym yn dibynnu ar adborth o'r fath i helpu i lywio ein penderfyniadau, felly mae'n dda iawn gwybod bod 85 y cant o'r bobl a gymerodd ran yng ngham diweddaraf y broses hon wedi ymateb yn gadarnhaol i'r opsiwn ar gyfer cadw'r chweched dosbarth mewn ysgolion. Pan ddechreuodd yr adolygiad, roedd angen i ni ystyried addysg ôl-16 ar frys oherwydd, er yr oedd y chweched dosbarth yn llawn mewn un neu ddwy o ysgolion, roedd y gweddill i gyd ymhell o dan y ffigur hwn.

Roedd hyn yn cyfyngu ar yr adnoddau a phynciau oedd ar gael, ac yn gorfodi rhai myfyrwyr i deithio rhwng ysgolion gwahanol er mwyn astudio'u hopsiynau dewisol. Rydym bob amser wedi bod â diddordeb mewn datblygu opsiynau newydd ynghylch dysgu ar-lein, ac o ystyried pa mor llwyddiannus y mae dysgu cyfunol wedi bod yn ystod pandemig y coronafeirws, mae'n glir iawn y gellir datblygu hyn a'i gymhwyso ymhellach, er mwyn ein helpu i gyrraedd ein nodau wrth gadw chweched dosbarth ysgolion a darparu'r cyfleoedd addysgol gorau posibl ar gyfer disgyblion a myfyrwyr lleol yn y pen draw.

Yn siarad yn ystod y cyfarfod, dywedodd arweinydd y cyngor, Huw David

Dywedodd y Cynghorydd Charles Smith, Aelod y Cabinet dros Addysg ac Adfywio: “Mae'r profiad diweddar wedi dangos gwerth dysgu cyfunol, mewn ffordd weledol, ac rwy'n llwyr gefnogi'r gwaith o ddatblygu strategaeth a fydd yn ceisio manteisio ar hyn.

“Fel rhan o'n penderfyniad, rydym am archwilio dulliau o weithio'n agosach mewn partneriaeth, ac amserlennu cyffredin rhwng ysgolion, a gweithio gyda phenaethiaid a chyrff llywodraethu er mwyn datblygu prosbectws ar-lein unigol sy'n amlinellu'r pynciau, y calendr, y polisïau, y prosesau a'r cymorth y bydd ar gael.

“Yn ogystal â'n prif bolisi o gadw'r chweched dosbarth mewn ysgolion, byddwn yn ystyried opsiynau fel datblygu canolfan chweched dosbarth newydd ar gampws Pencoed Coleg Pen-y-bont ar Ogwr, mewn partneriaeth ag Ysgol Gyfun Pencoed.

“Byddwn hefyd yn edrych i mewn i ymestyn y ddarpariaeth yng Ngholeg Cymunedol y Dderwen er mwyn ateb galw a ragwelir yn y dyfodol, ac ystyried a ellid sefydlu canolfan ragoriaeth chweched dosbarth os daw safleoedd eraill ar gael yn y dyfodol.

“Rwyf am bwysleisio y byddai opsiynau tymor hwy fel y rhain yn ychwanegol i gadw chweched dosbarth ysgolion lleol, ac ond yn cael eu datblygu gyda chytundeb rhanddeiliaid.

“Dysgu cyfunol sy'n parhau i fod wrth wraidd y dull newydd hwn, a chydag ymdrechion sylweddol yn eu lle yn barod ar gyfer datblygu adnoddau sy'n addas ar gyfer pob math o ddysgwyr, rydym am adlewyrchu'r profiad cyffredinol o ddysgu yn ystod cyfyngiadau symud COVID-19, sydd wedi bod yn gyfrwng ar gyfer newid ymagweddau ledled Cymru.

“Mae llawer iawn o waith o'n blaenau, ond rwy'n hyderus y gallwn gyflawni ein nodau er budd dysgwyr lleol.

“Ni ellir cyflawni hyn o gwbl mewn modd ynysig wrth gwrs, felly bydd y cyngor hefyd yn ceisio gweithio ochr yn ochr â phartneriaid fel Llywodraeth Cymru, Hwb, Consortiwm Canolbarth y De, Coleg Pen-y-bont ar Ogwr a mwy.

“Rydym wedi cyrraedd carreg filltir bwysig, a hoffwn ddiolch i bawb sydd wedi cymryd rhan yn yr ymgynghoriad ynghylch y cynlluniau hyn, ac sydd wedi helpu i lywio'r cynigion mentrus a chreadigol hyn.”

Gan ymateb i'r penderfyniad, dywedodd Andrew Slade, pennaeth Ysgol Gyfun Porthcawl: “Mae penaethiaid ysgolion uwchradd yn edrych ymlaen at gydweithredu’n fwy, ac at weithio mewn partneriaeth yn agosach, er mwyn bodloni dyheadau a diwallu anghenion y dysgwyr a'r cymunedau yr ydym yn eu gwasanaethu.

“Rydym o'r farn y bydd y canlyniad hwn yn darparu cynnig cwricwlar eang a chytbwys ar gyfer dysgwyr ôl-16, a'i fod yn sicrhau cydraddoldeb cyfle ar draws y fwrdeistref sirol.”

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y