Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Cadarnhau'r camau nesaf ar gyfer cynllun trwydded barcio

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi cadarnhau beth fydd y camau nesaf yn ei ymdrechion i gyflwyno trwyddedau parcio newydd i breswylwyr.

Datblygwyd y cynllun mewn ymateb i geisiadau a chwynion gan berchnogion tai yn rhannau allweddol o'r fwrdeistref sirol, lle nad ydynt yn gallu parcio'n agos i'w cartrefi oherwydd bod gyrwyr o du allan i'r ardal yn defnyddio eu llefydd parcio, yn aml am gyfnod hir o amser.

Cafwyd ymgynghoriad gyda phreswylwyr lleol ar ôl cwblhau gwaith cyn pandemig Covid-19, yn ogystal ag adolygiad o bolisi parcio'r awdurdod, dod o hyd i gyfres o barthau lle gellid cyflwyno trwyddedau parcio, a gwnaed newidiadau i orchmynion traffig stryd presennol er mwyn galluogi cyflwyno cynllun trwydded newydd.

Bellach, mae nifer o broblemau wedi'u hadfer ac mae cyfyngiadau'r pandemig yn dechrau llacio, ac mae'r gwaith o gyflwyno cynllun wedi ailddechrau, a bydd yn canolbwyntio ar ardal ganol tref Pen-y-bont ar Ogwr.

Gyda'r polisi a'r gorchmynion traffig stryd newydd ar waith, mae rownd derfynol o ymgynghori'n cael ei drefnu ar hyn o bryd ar gyfer parth wyth, dau, chwech a phedwar. Er mwyn sicrhau ei fod yn canolbwyntio ar faterion sy'n benodol i bob un o'r ardaloedd hyn, bydd yn cael ei gynnal fesul parth.

Mae parth wyth yn cynnwys Cheltenham Terrace, Maes y De, Stryd Suffolk, Cwrt yr Ysgol Rad a Stryd Jenkin, ac mae parth dau yn cynnwys Ffordd Sunnyside, Stryd Cae Dre, parth Cerddwyr Allt Castellnewydd ac Allt Castellnewydd.

Ym mharth chwech mae Stryd Caewallis, St Marie Street, Rhodfa Phyllis, Stryd y De a Heol y Gelli), ac mae parth pedwar yn cynnwys Stryd Morfa, Stryd Vernon, Acland Road, High View, Charles Street, Herbet Street a Stryd Minerva.

Mae hon wedi bod yn broses gymhleth a hir iawn, ac yn ogystal â'r ymgynghori sylweddol a oedd ei angen, cafodd ei gohirio yn flaenorol oherwydd bod angen delio â phroblemau gorchmynion traffig oedd yn codi yn sgil anghysondeb ynghylch parcio anabl. Rydym hefyd wedi gorfod delio â sawl mater yn codi o holiadur answyddogol oedd yn canolbwyntio'n benodol ar bolisi a phroblemau traffig, yn hytrach na chyflwyno parcio i breswylwyr, ac roedd y cyfan yn golygu nad oedd y gorchmynion traffig yn gallu datblygu.

Ar ôl adolygu'r sefyllfa, rwy'n falch ein bod ni bellach mewn sefyllfa lle gall y fenter hon symud yn ei blaen unwaith yn rhagor. Ar hyn o bryd, mae'r cyngor yn paratoi'r cynlluniau a'r deunyddiau sydd eu hangen ar gyfer yr ymgynghoriad. Yn fuan, bydd preswylwyr ym mhob un o'r parthau'n cael llythyr yn eu diweddaru nhw ar y sefyllfa ac yn gofyn am eu safbwyntiau.

Rydym eisiau'r cynllun trwydded barcio newydd ateb y diben, a bodloni anghenion preswylwyr. Felly, rwy'n gobeithio y bydd pob aelwyd yn cymryd rhan ac yn sicrhau eu bod nhw'n lleisio eu barn. Bydd y cynllun yn cael ei fonitro a'i werthuso, gyda'r bwriad o'i gyflwyno yn ehangach, os bydd yn llwyddiannus.

Dywedodd yr Aelod Cabinet dros Gymunedau, y Cynghorydd Stuart Baldwin

Mae llythyrau'n cael eu paratoi yn amlinellu sut fydd yr ymgynghoriad yn digwydd, a byddant yn cyrraedd preswylwyr yn fuan iawn.

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y