Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Cadarnhau mesurau diogelwch ar y ffyrdd ar gyfer yr A48

Mae mesurau i wella diogelwch ar y ffyrdd gan gynnwys adolygu’r terfyn cyflymder, gosod arwyneb newydd ar lwybrau troed, ymestyn cysylltiadau i lwybrau cerdded, arwyddion newydd a marciau newydd ar y ffordd i’w cyflwyno ar hyd darn 5 cilometr o hyd o’r A48.

Mae £100,000 eisoes wedi’i fuddsoddi i glirio isdyfiant, gwneud gwaith dylunio a mwy, ac mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau bod £290,000 ychwanegol wedi’i gymeradwyo ar gyfer y prosiect, a lansiwyd gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn dilyn nifer o ddamweiniau rhwng Trelales a Waterton.

Canfu adolygiad annibynnol a gomisiynwyd gan y cyngor, er bod gwelededd yn dda, yn gyffredinol, i’r tu blaen ar y ffordd a bod iddi led cerbytffordd cyfartalog o 10 metr, y bu 32 o wrthdrawiadau rhwng 2011 a 2015.

Digwyddodd pump ohonynt ar y ffordd tua’r dwyrain sy’n arwain at gylchfan Broadlands, 10 rhwng cyffyrdd Ffordd Merthyr Mawr ac Island Farm Road, tri rhwng cylchfan Ewenni a chyffordd Heronston Lane, ac roedd pump i’r gorllewin o gylchfan y parc manwerthu.

Roedd hanner y gwrthdrawiadau yn achosion o gerbydau yn taro i gefn ei gilydd, ac roedd naw y cant ohonynt rhwng cerbydau a cherddwyr. Dosbarthwyd tri o’r gwrthdrawiadau yn rhai ‘angheuol’, saith yn rhai ‘difrifol’ a 22 yn rhai ‘mân’.

Canfu’r astudiaeth bod y gyfradd gwrthdrawiadau ar y llwybr yn llai na’r cyfartaledd cenedlaethol ar ffyrdd tebyg. Digwyddodd naw o’r 32 o wrthdrawiadau yn ystod y nos, chwech yn ystod tywydd gwlyb, ac roedd alcohol, camgymeriad gan y gyrrwr a symudiadau anghyfreithlon wedi eu cynnwys yn y data hefyd.

Rwy’n ddiolchgar i Lywodraeth Cymru am y cyllid hwn gan fod y darn lleol o’r A48 yn dal i gael ei ddefnyddio yn helaeth ac mae hi’n ffordd hynod brysur.

Mae gwaith clirio isdyfiant a gwaith dylunio eisoes wedi ei gwblhau rhwng cylchfannau Trelales a Waterton, a chyn bo hir byddwn yn dechrau gwneud y gwaith gwella diogelwch ar y ffyrdd.

Gwneir pob ymdrech i achosi cyn lleied o darfu â phosibl tra bydd y gwaith yn cael ei wneud, a gobeithio y bydd gyrwyr a cherddwyr fel ei gilydd yn cefnogi’r ymdrechion hyn i wella diogelwch ar y llwybr hanfodol hwn.

Cynghorydd Richard Young, yr Aelod Cabinet dros Gymunedau

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y