Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Cadarnhau cytundeb cyllido anghenion dysgu ychwanegol

Mae Cabinet Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi cadarnhau cytundeb mewn perthynas â chyllid i gefnogi dysgwyr gydag anghenion dysgu ychwanegol (ADY).

Sefydlwyd Grant Trawsnewid ADY 2020-21 Llywodraeth Cymru i gefnogi gwaith rhwng awdurdodau lleol ac asiantaethau eraill sy'n cefnogi dysgwyr gydag ADY, megis ysgolion, sefydliadau addysg bellach, darparwyr blynyddoedd cynnar, darparwyr arbenigol i blant dros 16 oed, byrddau iechyd lleol a'r trydydd sector.

Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf (CBSRCT) yw prif awdurdod lleol y grant ar ran Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, yn ogystal â chynghorau Caerdydd, Merthyr Tudful a Bro Morgannwg.

Mae cyllid gwerth £934,562 wedi cael ei drosglwyddo i CBSRCT, a chaiff ei ddosbarthu i bartneriaid darparu yn unol â'r Cynllun Gweithredol ADY. Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn disgwyl cael ychydig yn llai na £70,000.

Dywedodd y Cynghorydd Charles Smith, Aelod Cabinet dros Addysg ac Adfywio: "Nod y Rhaglen Trawsnewid ADY yw sicrhau bod pob dysgwr yn cael ei gefnogi i oresgyn rhwystrau at ddysgu, ac yn gallu llwyddo i'r lefel uchaf bosib.

"Bydd yr arian yn ein helpu ni i ddarparu gwasanaethau a chymorth i gwblhau'r dyletswyddau hyn gyfochr â sefydliadau eraill, a gweithio ar y cyd ag awdurdodau lleol eraill ledled y rhanbarth.

Cafodd y cytundeb gyda CBSRCT ei gadarnhau gan y cabinet, a bydd y telerau terfynol yn cael eu trafod.

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y