Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Cabinet yn cefnogi cais i gynyddu llety i'r digartref

Mae Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cefnogi mesurau pellach i gynyddu unedau llety dros dro a chymorth i bobl ddigartref ar draws y fwrdeistref.

Mewn cyfarfod ar 15 Rhagfyr, trafododd aelodau'r cabinet adroddiad a amlygodd geisiadau sydd wedi cael eu cyflwyno gyda phartneriaid landlordiaid cymdeithasol cofrestredig a darparwyr cymorth y trydydd sector i Lywodraeth Cymru am gyllid ar gyfer prosiectau cyfalaf a refeniw. Ar ôl gorffen, bydd 34 o unedau llety dros dro wedi'u creu ynghyd â mwy o becynnau cymorth i'r rheiny sy'n ddigartref.

Yn ogystal â gwneud ceisiadau am gyllid, mae'r cyngor wedi bod yn gweithio gyda landlordiaid cymdeithasol cofrestredig i ddatblygu Protocol Ailgartrefu Cyflym i symud pobl allan o lety dros dro ers mis Mehefin. Hyd yma, mae 70 o aelwydydd wedi cael eu hailgartrefu, gyda 21 arall yn aros am ddyddiad symud i mewn.

Yn aml, nid tai yw'r unig gymorth sydd ei angen ar ein poblogaeth sy'n fwy agored i niwed, felly rwy'n croesawu'r gweithio mewn partneriaeth sy'n digwydd ar sail ranbarthol mewn perthynas â chamddefnyddio sylweddau, a fydd yn cynnig cymorth i bobl wella eu sefyllfa.

Aelod cabinet y cyngor dros wasanaethau cymdeithasol a chymorth cynnar, Nicole Burnett

Mae'r cyllid wedi cael ei roi gan Lywodraeth Cymru yn ystod y pandemig, ac mae'r cyfraniadau a wnaed gan bartneriaid ar yr adeg hon wedi helpu llawer. Mae'r prosiectau hyn yn ystyried anghenion poblogaeth ddigartref Pen-y-bont at Ogwr a byddant yn help mawr yn eu cefnogi.

Aelod cabinet dros lesiant a chenedlaethau'r dyfodol, Dhanisha Patel

Ar hyn o bryd, mae tua 125 o aelwydydd yn cael cymorth mewn llety dros dro ar draws y fwrdeistref sirol.

Cytunodd aelodau'r cabinet i gefnogi'r trefniant cydweithio i gynyddu'r nifer o unedau dros dro sydd ar gael a'r Protocol Ailgartrefu Cyflym hefyd.

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y