Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Cabinet yn cael y wybodaeth ddiweddaraf am fuddsoddi mewn prosiectau cymunedol

Mae Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi cael y diweddariad ariannol diweddaraf ar sut y mae'n buddsoddi arian mewn prosiectau cymunedol yn ystod 2021-22.

Clywodd yr Aelodau fod y rhaglen buddsoddi cyfalaf ddiwygiedig ar gyfer 2021-22 bellach yn fwy nag £87m yn dilyn addasiadau i adlewyrchu cynlluniau newydd a chymeradwyo grantiau.

Bydd y cyngor yn darparu mwy na £53m o'r cyfanswm, a bydd adnoddau allanol a chyllid grant yn cynnwys y £34m sy'n weddill.

Mae'r rhaglen gyfalaf wedi'i diweddaru yn cynnwys nifer o newidiadau sylweddol, gan gynnwys £2.85m ychwanegol gan Lywodraeth Cymru ar gyfer y gronfa teithio llesol.

Wedi'i gynllunio i annog mwy o bobl i adael y car gartref tra'n cefnogi iechyd a llesiant, ansawdd aer, lleihau allyriadau carbon a mwy o fynediad at gyflogaeth, addysg, gwasanaethau allweddol, trafnidiaeth gyhoeddus a mwy, mae'r cyllid yn cael ei fuddsoddi mewn gwahanol gynlluniau, gan gynnwys prosiectau teithio llesol a fydd yn cysylltu Pen-y-bont ar Ogwr â Phencoed a'r Pîl â Phorthcawl.

Darparwyd £198,000 ychwanegol i'r rhaglen ariannu grant Galluogi sy'n gwneud addasiadau i gartrefi pobl fel y gallant barhau i fyw'n annibynnol, a darparwyd £810,000 ychwanegol ar gyfer adnewyddu arwynebau ffyrdd.

Mae Llywodraeth Cymru yn darparu £462,000 ar gyfer prynu cerbydau fflyd allyriadau isel iawn, ac mae £120,000 ychwanegol wedi'i ychwanegu at y rhaglen gyfalaf fel y gellir disodli tri cherbyd cyngor sy'n mynd yn hen.

Mae newidiadau eraill yn cynnwys cynllun arfaethedig gwerth £178,000 i gyflwyno system ynni solar carbon isel sy'n gallu cyflenwi pŵer adnewyddadwy ar gyfer Depo Bryncethin, a £130,000 i ddiweddaru'r system wresogi a thrydanol yn Neuadd Fytholwyrdd a gosod systemau newydd, cost isel.

Mae'r rhaglen gyfalaf hefyd wedi'i diweddaru i adlewyrchu'r costau a ragwelir a gyflwynwyd i Lywodraeth Cymru o dan Fand B rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif.

Mae cynlluniau ar waith ar gyfer tair ysgol newydd, gan gynnwys ysgol arbennig newydd, gael eu hariannu drwy grant cyfalaf, ac i ddwy ysgol newydd arall gael eu hariannu drwy fodel buddsoddi cydfuddiannol.

Mae sawl ysgol hefyd yn elwa o amrywiaeth o welliannau fel canopi pob tywydd allanol gwerth £42,000 sy'n cael ei osod yn Ysgol Gyfun Cynffig i ddarparu adnodd dysgu awyr agored newydd.

Mae'r meysydd gwariant cyfalaf ychwanegol hyn ar ben buddsoddiadau a gyhoeddwyd yn flaenorol fel £5m ar gyfer prosiect ailddatblygu Neuadd y Dref Maesteg, £2.5m ar gyfer gwaith adfywio ym Mhorthcawl, £2m ar gyfer canolfan llety preswyl newydd i blant, £2m ar gyfer gosod arwyneb newydd ar y briffordd, atgyweirio llwybrau cerdded a goleuadau stryd, a llawer mwy.

Er bod pandemig y coronafeirws yn parhau i gael effaith anochel ar gynlluniau gwariant y cyngor, rydym yn monitro ac yn gwerthuso'r sefyllfa'n gyson er mwyn sicrhau y gallwn sicrhau'r manteision mwyaf posibl o'r holl gyllid sydd ar gael.

Rwy'n falch iawn o weld ein bod wedi bod yn hynod lwyddiannus yn ein hymdrechion i ddenu adnoddau ychwanegol a chyllid ychwanegol, ac rwy'n croesawu'r diweddariad hwn gan ei fod yn dangos sut rydym yn parhau i ddarparu buddsoddiad a chyfleoedd newydd i bobl Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Dirprwy Arweinydd Hywel Williams

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y