Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Cabinet yn cael diweddariad ynghylch Cynllun Cydraddoldeb Strategol

Diweddarwyd Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ar berfformiad Cynllun Cydraddoldeb Strategol yr awdurdod lleol.

Mae'r Cynllun Cydraddoldeb Strategol yn ceisio canfod amcanion cydraddoldeb y cyngor. O fewn yr adroddiad a gyhoeddir yn flynyddol, nodir y camau a gymerir i ganfod a chasglu gwybodaeth berthnasol, sy'n helpu'r awdurdod lleol i fonitro ac adolygu cynnydd.

Mae adroddiad eleni yn ymwneud â'r cyfnod rhwng 1 Ebrill 2020-21 tan fis Mawrth 2021, ac mae'n tynnu sylw at nifer o gynlluniau a digwyddiadau a gyfrannodd tuag at amcanion cydraddoldeb y cyngor.

Ymhlith yr uchafbwyntiau mae gwaith sy'n mynd rhagddo i hyrwyddo'r cynllun Hyderus o ran Anabledd, darparu dau gwrs LHDT, datblygu protocol Iechyd a Llesiant a chyflwyno nifer o gyrsiau ar y cyd â Valley Steps a Chronfa Dysgu Undeb Cymru.

Ymhlith yr uchafbwyntiau eraill mae cyflwyno Hyfforddiant Ymwybyddiaeth o Eithafiaeth Asgell Dde Eithafol, gweithio gydag awdurdodau lleol eraill i hyrwyddo mis hanes LHDTC+ ac ymgysylltiad wyneb yn wyneb gyda Fforwm Cydlyniant Cymunedol a Chydraddoldeb Pen-y-bont ar Ogwr, yn ogystal ag ymgyrchoedd parhaus ar y cyfryngau cymdeithasol ar draws amrywiaeth eang o bynciau ynghylch cydraddoldeb a'r Gymraeg.

Hoffwn ddiolch i'r timau ynghlwm â'r hyn a gyflawnwyd er gwaethaf yr heriau a achoswyd yn sgil pandemig Covid-19.

Hoffwn dynnu sylw at un ystadegyn yn yr adroddiad, sef nifer y merched rydyn ni fel cyngor yn eu cyflogi. Rwy'n hapus iawn ein bod ni'n gyflogwr sy'n croesawu mwy o ferched.

Rwyf hefyd yn falch iawn o'r cynnydd rydyn ni wedi'i wneud o ran cefnogi'r Gymraeg, lle bu hynny’n bosibl, ar draws y fwrdeistref sirol.

Cynghorydd Dhanisha Patel, Aelod Cabinet dros Lesiant a Chenedlaethau'r Dyfodol, a Hyrwyddwr Cydraddoldebau

Chwilio A i Y